پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

خوانندگان گرامی

نگارش مطالب در گروه "پیک خاور" بر اساس پیوند وحدت جمعی و آزادی فردی خواهد بود.ما خود را پیرو راه حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران بویژه در آستانه انقلاب و پس از انقلاب تا اواخر سال 1361 میدانیم. بنابراین ما پیرو سوسیالیسم علمی هستیم، از جبهه ضد امپریالیستی در منطقه (محور مقاومت) و از تمام کشور ها و جنبش های اجتماعی که در مقابل هژمونی طلبی و زورگویی امپریالیست ها مبارزه و مقاومت میکنند قاطعانه دفاع میکنیم. ما در داخل ایران در برخورد به حاکمیت بر آمده از انقلاب مصرانه خواهان سرکوب جاسوسان و نفوذی های دشمن و طرد گرایش نئولیبرالی که سالیان دراز است پروژه براندازی انقلاب اسلامی- ضد امپریالیستی را از درون پیش برده اند هستیم. ما همچنین  رهبر انقلاب و سپاه قدس را در راس مبارزه ضد امپریالیستی و عدالت خواهی در منطقه میدانیم و درحالیکه قاطعانه و بدون لکنت از آنها دفاع میکنیم و

در صورت لزوم تا جائیکه به تعمیق انقلاب کمک کند اختلاف نظرات سازنده خود را بیان میکنیم.

بنابراین وحدت جمعی گروه ما بر این اساس شکل گرفته و هیچ عضو و هواداری چنانچه مطلبی برای انتشار در سایت ارائه میدهد از این خط مشی واحد نمی تواند عدول کند.

در عین حال ما موافق آزادی، رشد خلاقیت فردی وتقویت روح جستجوگر اعضاء و هوادارن گروه هستیم. لذا رفقا کاملا آراد هستند در چارچوب خط مشی واحد  با خلاقیت در جهت صحت این خط مشی، تبیین و ترویج آن خلاقانه کوشش کنند و برای سایت بنویسند و مطلب بفرستند. تمام مقالات زیر نام نویسنده خواهد بود و مسئولیت ادبیات، حقیقت یابی و شیوه تبیین خط مشی گروه به عهده نویسنده خواهد بود. وظیفه هیئت تحریریه سایت در درجه اول این است که اطمینان حاصل کند مطلب از خط مشی واحد گروه عدول نکرده و سپس ویراستاری مطلب نویسنده است.

در عین حال "پیک خاور" مصرانه از سئوالات و انتقادات رفیقانه به خط مشی گروه پشتبانی میکند و برای پاسخ در حد توانائی خود فورا اقدام خواهد کرد.

ما همچنین بخشی را به مقالات رسیده اختصاص خواهیم داد و از رفقا می خواهیم مطالب تئوریک، تحلیلی و خبری خود را برای ما فرستند.

با سپاس

هیئت تحریریه پیک خاور