پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

آخرین مقاله رفیق زنده یاد نعیم صفائی

تاملی بر واژه "عوضش" امنیت داریم ..
دوباره با انفجار دو بمب در مراسم سردار شهید در کرمان شاهد متداول شدن تمسخر امیز این واژه در بین عوام میگردیم ، اما با کمی دقت متوجه میشویم که این واژه تمسخر کننده اگر چه عوامانه است ولی از اندیشکده های افرادی بیرون میریزد که همواره بعنوان فرهیختگان و روشنفکران در فلان و فلان موضوع اجتماعی مورد مصاحبه رسانه های مثلا وزین داخلی و خارجی قرار میگیرند ..
با کمی دقت بیشتر میبینیم که روشنفکران جناح بازنده ، همواره با طرح همین موضوع و با استفاده فرقونی و به سبک قهوه خانه ای یا بهتر بگوییم "سر خیابانی ، از واژه هایی تعریف نشده مانند "دیکتاتوری"، "میلیتاریستی " ،" اقتدارگرایی" ، "گرانی" ،"تورم "و..و..و. هم کار و روشی یکنواخت برای بستن دهان دیگران استفاده میکنند ، تا طرف مناظره ، میدان را به عوام بیننده بحث ببازد ..
نخست ..واژه امنیت ..
متاسفانه این واژه که در تعریف مفهوم کاملا دقیقی دارد از ان واژه هاییست که روشنفکران طبقه بازنده برای عوامفریبی مانند نمک به هر غذایی میزنند .
اجازه بدهید همین عمل تروریستی در کرمان را بررسی کنیم ...
ایا وارد کردن دو بمب(فارغ از شکل و شمایل و کیفیت بمب) بصورت ناگهانی بدرون اجتماع چند هزار نفری و منفجر کردن ، ان به معنای نبود امنیت است ؟
ایا اگر یک دیوانه یک گالن بنزین را اتش زده و بصورت ناگهانی در همان پمپ بنزین بیندازد و فرار کند ، به معنای ناتوانی سازمانهای اطلاعاتی است ؟
ایا این بدان معنا نیست که انتظار این جنابان روشنفکر و فرهیخته از حاکمیت این است که ححاکمیت در هر کوی و برزن مامور بگمارد تا چنین اتفاقی نیفتد ؟
و ایا همین روشنفکران نیستند که هنگام اغتشاشات حضور چند مامور انتظامی در موقعیت های پر اشوب را نشانه میلیتاریستی بودن حاکمیت قلمداد میکنند ؟
«پس از همین ابتدا مشخص شد که استفاده از واژه امنیت برای چنین اتفاقهایی نه تنها توضیح حقیقت نیست ، بلکه پروپاکاندا برای تضعیف حاکمیت و مجموعه نیروهای امنیتی است »
دوم...واژه "دیکتاتوری"
این واژه عموما توسط جامعه روشنفکری زیر مجموعه کمپرادور ها و در قالب دفاع از "اصلاحطلبی" در تمامی نوشته های
اصلاحطلبان بگونه ای بکار میرود که گویی عملی غیر قانونی است و نتیجه ان اعمال دیکتاتوری فردی به پشتوانه نظامیان است ..
**
امنیت چیست و کجا باید مراقب ان بود
**
گره زدن مشروعیت به درصد اراخارج از و هدف ان همواره کوبیدن رهبری و ارتباط رهبری با نیروهای مسلح در تصحیح سیاست خارجی
*
"مردم"و تعریف ان از دیدگاه اصلاحطلبی ..
تعریف اصلاحطلبی ...
*
اومانیسم و نقش ان در تکوین اصلاحطلبی ..
*
پول و نقش ان در سیاست و نظام نولیبرالی .
*
همه تظاهرات را حکومتی خواندن ..