پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

در محکومیت دستگیری اعضای حزب کمونیست بریتانیای کبیر
ما به عنوان ادامه دهندگان پلنوم شانزدهم و هفدهم حزب توده ایران همبستگی خود را با رفقای حزب کمونیست بریتانیای کبیر (مارکسیست - لنینیست) اعلام می‌داریم.
ما رفتار سرکوبگرانه پلیس لندن را در دستگیری رفقای این حزب در هنگام راهپیمائی صلح آمیز حمایت از آرمان فلسطین محکوم می‌کنیم. این حزب در واقع به دلیل همبستگی با رزم عادلانه و قهرمانانه جریانهای متنوع فلسطینی و مواضع سازش ناپذیر ضد صهیونیستی خود بوسیله دست نشاندگان صهیونیسم در دستگاه سرکوبگر امپریالیسم بریتانیا مجازات می شود.
پلیس لندن به سبک و سیاق دستگاه‌های مخوف امنیتی دیکتاتورهای وابسته به آمریکا، به منازل این رفقا در تاریکی شب یورش برده، موجب رعب و وحشت خانواده رفقای زندانی شده و به با بیشرمی بعضی وسائل خانه را غارت کرده و با خود برده‌است. طُرفه آنکه پلیس متن بیانیه حزب را به «حمایت از تروریسم» تفسیر کرده است! چرا که اعلامیه حزب از مبارزات آزادیبخش مردم فلسطین دفاع و ریشه‌های استعماری پروژه تشکیل کشور اسرائیل را توضیح می‌دهد. اعلامیه مورد بحث به وضوح متعهد به مقاومت فلسطین است. در گذشته نیز، رفقا به خاطر بروشوری درباره صهیونیسم دستگیر شده‌اند که شخصیت و ریشه های آن را توضیح می‌دهد. اینکه اینگونه به آنها حمله می‌شود نشان می دهد که انتشار حقیقت در مورد صهیونیسم و مقاومت در برابر آن برای کشورهای غربی چقدر خطرناک است.
آری نشان دادن حقیقت و به چالش کشیدن روایت‌های پوپولیستی امپریالیسم در مورد آزادی فلسطین و ددمنشی کم نظیر «تنها دموکراسی خاورمیانه»، برای بورژوازی امپریالیستی غرب خطرناک است.
در جایی که دولت های امپریالیستی دیگر نمی‌توانند همبستگی با ستمدیدگان را متوقف کنند، سعی می‌کنند از راه سرکوب با آن مقابله کنند. ما بار دیگر همبستگی قاطع خود را با رفقای حزب کمونیست بریتانیای کبیر اعلام می کنیم.
پیک خاور
 
بیانیه به انگلیسی:

Condemning the arrest of members of the Communist Party of Great Britain(M-L)

As the successors of the 16th and 17th Plenums of the Tudeh Party of Iran (*), we declare our solidarity with the comrades of the Communist Party of Great Britain (Marxist-Leninist.

We condemn the repressive behaviour of the London police in arresting the comrades of this party during a peaceful march in support of the Palestinian cause. In fact, this party is being punished by the minions of Zionism in the repressive apparatus of British imperialism due to its solidarity with the just and heroic struggle of various Palestinian currents and its uncompromising anti-Zionist positions.

  The London police raided the houses of these comrades in the dark of the night in the style of the terrible security apparatus of dictators affiliated with the United States, terrorizing the families of the imprisoned comrades.

The Police has interpreted the same text of the party's statement as “supporting terrorism”! Because the party's declaration defends the liberation struggle of the Palestinian people and explains the colonial roots of the project of establishing the state of Israel. The declaration in question is clearly committed to resisting. In the past, comrades have also been arrested for a pamphlet about Zionism that explains its characters and origins. Is this attacking them shows that spreading the truth about Zionism and resisting it is very dangerous for the West? 

 Democracy is dangerous for the imperialist bourgeoisie of the West. In a place where imperialist governments can no longer stand in solidarity with the oppressed, they try to deal with it through repression. We once again declarour firm solidarity with the comrades of the Communist Party of Great BritainI(M-L).

 (*)
          This group of supporters of the Tudeh Party of Iran, like several other groups, believes that the current main organization of this party has turned to social democracy, so they operate separately

 Peik e Khavar*