پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

این متن را سال قبل در پنجمین  صفحه ام که توسط فیسبوک بسته شد نوشتم و امروز با امدن دولت دکتر رییسی مجری تغییرات بنیادین  گام دوم انقلاب لازم دیدم که بدانیم دولتهای نفوذی  و وابسته به غرب  در چهل سال گذشته از چه اموزگاری تبعیت میکردند و چه بروز فرهنگ ما اوردند که امروز  اموزگار کشور ، برای چند درصد پول بیشتر کتیفترین شعارهایی را که یک شورای بدنام و وابسته به استعمار  در دهانش گذارده را مانند طوطی تکرار میکند ، انهم در کشوری که شاگردان همین اموزگاران  در مقابل تهاجم امپریالیسم که استقلال ما را هدف گرفته است ،  از گوشت و پوست و استخوان  خود سپر ساخته اند  ..
دشمن مردم
مردی که بیشترین  کشتار را در تاریخ بشری سبب شده ولی همچنان  معلم کبیر  چهل سال گذشته دولتهای ایران و رییس دولت فعلی (روحانی)  و  اقتصاد دانان وابسته دولت نولیبرال ایران و  اتاق بازرگانی و مدیریت اقتصادی در دولت روحانی است .
اورا بهتر  بشناسیم
ان جانی پلید بسیار بیشتر از ادولف هیتلر سبب مرگ خاموش جامعه بشری شده .
او (میلتون فریدمن  بنیانگزار  و مروج اقتصاد نولیبرالیستی )است که همه ساله سبب فقر و گرسنگی و مرگ خاموش میلیونها نفر در جهان‌ است.
افکار او به تنهایی سالانه بیش از دو جنگ جهانی  انسانها را با داس فقر و گرسنگی به قبرستان فرستاده .
او مجسمه  جنایت تاریخ بشری در تمام دوران سرمایه داریست .
افکار  اسلاف او  و  افکار امروزین او  مسبب جنگ جهانی اول و دوم و تمامی کشتارها از فردای پایان جنگ جهانی تا امروز  است .
توانایی قتل و کشتار اندیشه های مسموم اقتصادی  او از پیچیده ترین ویروس ها  قویتر است.
شاگردان فاسد او نه در لباس جنایتکاران نازی و یا قاتلان قداره بدست داعشی که بیکباره سر میبرند و تیرباران میکنند  بلکه  گاه ملبس به جامه تقوا...اعم از مسیحی،مسلمان،بودایی،یهودی و گاه در لباس خیرخواهی و گاه در هیئت استادی دانشگاه و گاه سیاستمداران دلسوز  به صحنه کشتار  حاضر میشوند .
سلاح انها اما پنهان است ،این جانی بالفطره  چگونگی راه به فقر و گرسنگی کشاندن  احاد مردم  اعم از کارگران و کشاورزان و فرودستان را بشاگردان خود اموخته .
او بشاگردان خود میاموزد که به بجای تامین زندگی کارگران و کشاورزانی که کار میکنند به انها پول بدهید انگاه وسایل تامین زندگی را که انها خودشان تولید کرده اند  به انها بفروشید و سود ببرید.
او به انها اموخته که قیمتها را انچنان کنید که از انها جز پوست بر استخوان نماند،اگر هم مردند  کودکان گرسنه انها را بکار بگیرید،زنها و دخترانشان  را بکار بکشید  و اگر انها هم مردند  از گرسنگان کشورهای دیگر نیرو  بیاورید.
او بشاگردانش میاموزد  که به مردم  انچنان بباورانید که انقلاب  مخرب است،زیانبار است و اگر در نقطه ای انقلاب شد نیروهای فاسدش را شناسایی کنید و پروارشان کنید وبدست انها  انقلاب را به جریان واپسگرا تبدیل کنید و شکل انقلاب فقرا را برایشان  به کریه ترین  شکل حفظ کنید و از درون تهی نمایید ، بازار ازاد  را رونق دهید اما وقتی  به هدف رسیدید  فاسدان دست اموز خود همچون گورباچف در روسیه ،مارکوس درفیلیپین،یان اسمیت در رودزیا  و شاه در ایران، این خود  پروار کرده ها را بچلانید و همچون زباله بیرون بیندارید.
او بشاگردانش میگوید که شما برترید،جهان ازان شماست وفرودستان ژن  پست هستند،انها  باید حقیر بمانند  و از طبقه خود فراتر نروند،میتوانید انها را بکارخانه ها گسیل کنید  فرزندانشان را برای مستعݦره کردن نقاط دیگر به قربانگاه جنگ بفرستید و انگاه که فتح کردید انه را دوباره بکارخانه ها بفرستید  بدانید  منافع از ان شماست،فقرا  فقط بدرد کار و جنگ میخورند  و ارزش دیگری ندارند.
او بشاگردانش میاموزد  قوانین را به نفع خود و حاکمیت طبقه خود انچنان تصویب کنید که قدرت همیشه نزد شما بماند.اهرمهای مالی را بدست بگیرید.سیاستمداران را بخدمت بگیرید.فلاسفه و شاعران و نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران را با پول بخرید یا خود تولید کنید تا به نفع شما فلسفه ببافند و بنویسند و بسرایند، همه چیز را با پول بسنجید،شرافت، وطنپرستی،اعتقادات و انرا با پرداخت پول جبران کنید.پول را انچنان عزیز بزرگ کنید تا جای خدا را در  دنیای مردم پر کند و نتوانند جهانی بدون پول را حتی تصور کنند.
به مزدورانتان بیاموزید پول را هر روز بی ارزشتر کنند ټا مردم عادت کنند عمرشان را برای این بی ارزش  تلف کنند  و  نفهمند چرا باید در ازا کار مستمر به انها پول بدهند  نه امکان زندگی
و بخاطر داشته باشید واژه(ازادی،استقلال و عدالت  توهم است)،این توهم را بگونه ای دامن بزنید تا فقرا  نفهمند که نه استقلال دارند  نه ازادی و نه عدالت.
او به شاگردانش میاموخت که به مردم  بباورانند که دشمن اصلی انها سوسیالیسم است 
نعیم صفایی