پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

نئوبرده داری مستعمراتی 
نئوبرده داری ،تحت نام  "کشورهای مشترک المنافع ..
با پایان گرفتن جنگ امپریالیستی  دوم جهانی  بریتانیا علی رغم  صدمات بسیار توانست  بسیاری از مستعمرات خود را حفظ کند ..با توسعه تولید به شیوه بورژوایی و رقابت امپریالیستهادر یافتن بازارهاب جدید و تلاش برای یافتن مشتری در مستعمرات   هزینه های نگهداری مستعمرات  بصورت حضور دایمی نیروهای نظامی ، بسرعت از درآمدها و منافعی که هنوز بر بنیان دوران برده داری سنتی  و با غارت منابع تروت مستعمرات بدست میامد به ترازی نابرابر نزدیک میشد،
لذا بریتانیا تصمیمی جدید گرفت و بظاهر با دادن استقلال  به مستعمرات ، دولتهای وابسته بخود را در مستعمرات ایجاد  و روی کار آورد .
بدینطریق ، زین پس این دولتهای بومی بودند که با تشکیل ارتش سرکوبگر ملتهای خود را برای کار بردگی و بیگاری به نفع ارباب  استثمار  میکردند ..
بعنوان  نمونه  از این دست مستعمرات   میتوان  از رودزیا(زیمبابوه ) ، بوتسوانا و افریقای جنوبی و..و..  نامبرد ..
بخوبی میدانم که بسیاری با شنیدن نام افریقای جنوبی اعتراض خواهند کرد و قهرمانی ماندلا را به رخ من خواهند کشید ..Happy but bored black bloke
ولی حقیقت این است که  خود ملکه بریتانیا  با توجه به رشد مبارزه مردم و بخصوص افشا شدن جنایت در سووتو و هزینه های سنگین حفظ این مستعمره و بدنامی واژه اپارتاید ،  مایل بود آپارتاید را بردارد ..
ماندلا که با استراتژی سرنگونی  حکومت پرتوریا پا به مبارزه گذاشته بود  دستگیر و به حبس ابد محکوم شده بود با تغییر در رژیم پرتوریا توسط  بریتانیا  توانست با  دولت دست نشانده به نوعی تفاهم !! برسد ،بگونه ای که  ظاهرا زمام بدست ماندلا افتاد و دولت هم با یک عقب نشینی فرمایشی  ،  الغا اپارتاید  را اعلام کود  و انرا بزرگترین دستاورد ماندلا نشان داد ..اوسپس به ریاست جمهوری رسید  ولی هیچ تغییری در روابط اجتماعی اقتصادی  شکل نگرفت ..شاید بتوان کناره گیری او  از ریاست دولت را نشانه پشیمانی او دانست ..البته طبیعیست با وجود اربابان  ، ماندلا نقشش  تنها  تغییر سمت مبارزه طبقانی در افریقای جنوبی و گرداندن ان  بسمت مبارزه نژادی بود..
بهترین فرض این است که بگوییم شاید او این را گام اول قلمداد کرده بود ..
ولی در عمل  او مبارزه برای عدالت اقتصادی اجتماعی را  به مبارزه نژادی تقلیل داد و این ضربه بزرگی برای جنبشهای افریقا بود  ..
دولت روی کار امده اگر چه همه از یاران  ماندلا بودند بودند ولی بسیاری  سفیدهایی بودند که ملکه انها را رنگ تیره زده بود 
و اینگونه بود که پیروزی کاغذی و پوشالی سیاهان افریقای جنوبی به رهبری ماندلا در بوقهای استعماری انچنان دمیده شد  که از او یک اسطوره ساخت ...
اما در افریقای جنوبی ، اگر در دوران اپارتاید  اربابها همه سفید اروپایی بودند و بردگان استثمار شده  و بشدت ناراضی سیاهان بومی ..
امروز اربابان همان سفیدهای اروپایی هستند و نوبردگان ، همان سیاهان تحت استثمار شدید ولی  در سکوت ..
امروز سیاهان همچنان در حلبی اباد سووتو  زندگی میکنند و اربابان در بهترین نقطه ژوهانسبورگ ..
رابرت موگابه  و بسیاری رنگ شده های بریتانیا که گاه تا بیست سال رییس جمهور کشورهای مستعمره  ماندند  تنها و تنها برای تداوم غارت  بقدرت رسانده شدند ..ظلمی که بر طبقه محروم افریقا  تحت حاکمیت این افراد رفت  نیازمند مثنوی هفتاد من کاغذ است  
اینگونه بود که بومیان استرالیا همچنان برده هستند و بومیان نیوزیلند  برده هستند سیاهان زیمبابوه و بوتسوانا و زییر و ..و.. همچنان برده هستند 
اما انچه تغییر یافت نام مستعمرات به واژه جدید بود
کشورهای مشترک المنافع ...
این گروه ، کشورهایی هستند که پوست ملت خود را میکنند و زیر چرخهای استعمار بریتانیا له میکنند تا منافع بریتانیا تامین شود ..طبیعیست که این سگهای درنده که نام دولت در مستعمرات را بر خود دارند همواره  از سوی ارباب اجازه بدندان گرفتن استخوانی  چرب را به نفع خود یا خانواده خود دارند ..
گمان نمیکنم دیگر  نیازی به شمارش و عملکرد  مستعمرات مشترک المنافع ،فرانسه،بلزیک،هلند، و..و.. اشاره ای داشته باشم ...
انچه امروز در افریقا میگذرد  تضاد امپریالیسم خوانخوار است  که خود را پشت دولتهای بظاهر سیاه پنهان کرده ..قتل عام توتسیها در رواندا بدست  قبیله های دیگر سیاه پوست  ..بوکوحرام و..و.. همه و همه ارثیه ایست که از تعطیل مبارزه طبقاتی در افریقای جنوبی  نشئت گرفت ..
لنین میگوید ...
« به صلح ظاهری امپریالیستهای اروپایی باور نکنید .. جنگ انها همواره در مستعمرات به خونین ترین شکل و وحشیانه ترین  وضع در جریان است »
ایا اروپایی ها ماهیتا  فاشیست و ضد بشرند؟ ..ایا  دو جنگ جهانی گذشته توانسته چنین چیزی را  اثبات کند ؟...
نعیم صفایی