پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

------------------------------------نسخه ترجمه شده گوگل

دکتر فیروز حق دارد که عمیقا نگران آب و هوا و واکنش انسان به هر گونه تغییر باشد. چیزهای زیادی برای عصبانی شدن وجود دارد. نابودی اجتماعی سرمایه داری لجام گسیخته که به خوبی به غرب خدمت کرده و معجزات فناوری مدرن را به ما ارزانی داشته است، بهای تمام شده دارد. این هزینه وحشتناک است و مردم نباید در مورد آن بدانند. هیچکدام تقصیر آنها/ما نیست، این عارضه جانبی تفکر کوتاه مدت و یکسره بودن است، به دست آوردن بیشتر از دیگران، برتری یافتن. این انگیزه طبیعی است، اما قوی ترین انگیزه در بشریت نیست. با این حال، اگر ویژگی‌های دیگر در زندگی وجود نداشته باشد، می‌توان تلاش کرد تا با به دست آوردن چیزهای بیشتر، آن خلأ را جبران کرد - مصرف مداوم. این آسیب بیشتر اتفاق می افتد - در زیرساخت هایی پنهان شده است که این ثروت و فضل را در 100 سال یا بیشتر به ما بخشیده است.

 - A comment on the articles by Dr. Firouz Roshan from the developer and maintainer of this website.
The articles in question have now been removed after multiple complaints
Simon Anthony - London 2023 ( born 1957 - peikekhavar @ torty.org.uk)


I am deeply saddened to read Dr. Roshan articles. I have not read them in Farsi as I am only capable of English, but Google is my friend, at
least in this case.