پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور


قطعا نمیتوان راهبری موفق جامعه ای نفوذ زده و فرهنگ زدایی شده تحت تربیت بیش از سی سال اخلاق کثیف نئولیبرالی را در چند سطر تبیین کرد ،
ولی میتوان با جرات گفت که پیشرفتهای شگرف نظامی ،علمی صنعتی و متحد نگاهداشتن جامعه ای متکثر ،با نیازمندیهای متنوع ناشی از حضور طبقات با شکافهای عمیق ، انهم زیر بمباران تبلیغاتی رسانه های مزدور نفوذی داخلی و خارجی وابسته به ناتو کار بسیار پیچیده و نیازمند خردمندی بینظیر است .
ایت الله خامنه ای توانست ظرف سی سال ایران را از نظر پیشرفتهای علمی صنعتی دفاعی سیصد سال به پیش ببرد و این انکار ناپذیر است ..
علاوه بران حفظ و پویایی روحیه انقلابی و امید به پیروزی طبقه محروم جامعه ایران علیه الیگارشی قدرتمند وابسته به نهادهای مذهبی و غیر مذهبی در نسلهای سوم و چهارم را میتوان از بزرگترین برجستگیهای این رهبر فرزانه دانست . که در کمتر انقلابی دیده شده .
ایشان همزمان با پیشبرد اهداف بلند مدت و تربیت نیروهای خُلّص ، اجازه داد تا تمامی نحله های فکری مدعی حکومتداری شانسشان را در میدان عمل پیاده کنند تا خود ملت انها را کنار بزند.
انتخابات ۱۴۰۰را میتوان پایان دوران تمامی ادعاها و درشتگویی های احزاب و گروه هایی دانست که به ملت وعده بهشت میدادند
شک نیست که رهبری ایشان در زمانی محقق شد که نظام سیاسی اقتصادی کشور توسط لشگری از نفوذیهای غرب و وازدگان انقلاب و نشستگان بر سفره چپاول اموال ملی ، چهار نعل بسمت غرب سرمایه داری و وابستگی به الیگارشی جهانی در حرکت بود .
در چنین فضای سرشار از پلیدی و دورویی و بی بندوباری اقتصادی و وقاحت در بی قانونی و قانون گریزی مسئولان فاسد و..و ، توان حفظ روحیه انقلابی و زنده نگاهداشتن و پویایی ارمانهای انقلاب ۵۷ در خود و در بین هواداران ایشان باور نکردنی است انهم در حالیکه همه روزه شاهد شهادت بهترین و پاک ترین نیروهایش بدست عمال داخلی و بیرونی امپریالیسم است
مهمتر این است که بدانیم مریدان ایشان با حد اقل امکانات بدین توسعه عظیم نظامی دست یافتند و این در حالی بود که درامد کشور همه روزه توسط مشتی فاسد واپسگرا و مدره شده های انقلاب تحت نام اصلاحطلب و اصولگرا و باندهای مافیایی وابسته به انها ، غارت میشد .
شهامت کم نظیر در مقابله حکیمانه با امپریالیسم و الگوی زندگی فقیرانه رهبری و صداقت در گفتار و عمل بود که کشورهای انقلابی جهان را جذب و پیروانش را اموزش داد و این کتابی است که بزودی نوشته و جهانی خواهد شد ..
همین شرایط است که ایت الله خامنه ای را به معنای واقعی کلمه "رهبر" میشناساند
مارکس میگوید
عمده ترین شاخصه یک رهبر شهامت و وجود یاران قسم خورده و داشتن دشمنان قسم خورده است و با این تعریف ایت الله خامنه ای یک رهبر کم نظیر است
اما انچه از همه این موارد مهمتر است اهداف جهانی رهبر انقلاب ایران است که در فضای سایبری و رسانه فاسد داخلی معروف به سیمای جمهوری اسلامی که توسط ارتجاع داخلی و متحدانش اداره میشود کمتر بدان توجه نموده و امپریالیسم خبری نیز تلاش میکند انرا در محدوده مرزهای ایران نگاهدارد ، تصمیم ایشان بر
« تغییرات بنیادین جهانیست »
به باور من رهبر انقلاب ایران را میتوان بزرگترین انقلابی انترناسیونالیست جهان نامید که پرچمدار جنبش جهانی فرودستان جهان از هر ایین و مذهب و ارمانی است .
رهبر انقلاب ایران بدرستی فرودستان جهان را تنها الترناتیو تغییر جهان میداند
امروز ایت الله خامنه ای پرچم انقلاب توده های محروم جهان را بدست دارد و به باور من انقلاب ایران به رهبری ایت الله خامنه ای بعنوان نقطه عطف نغییر جهان ثبت تاریخی خواهد شد .
به باور من تنها چشمان کور و مغزهای علیل قادر به شناسایی توسعه حوزه نفوذ ارمانهای انقلاب ایران در بین توده های فرودست در سراسر جهان نیستند
نعیم صفایی