پیوندهای اجتماعی

نامه ها و یادداشتهای رسیده

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

چشم اندازی به جهان پسا امپریالیسم.
... احترام و تشکر از همفکری  ر علی جابری در غنا بخشیدن به متن که اگر این کمک نبود شاید متنی هم نبود .
روابط اقتصادی استراتژیک ایران ،چین ، روسیه  و تمامی متحدان محوری این سه کشور ، الگوی اقتصادی سرمایه داری پسا امپریالیسم ..
به جرات میتوان گفت هیچ فیلسوفی نتوانست مانند مارکس چگونگی برامدن طبقه ای بنام بورژوا را از دل فئودالیسم تبیین و هستی شناسی انرا از تولد تا مرگ بصورت کاملا علمی و فلسفی به جهان عرضه کند 

"عامل فرهنگی"
هر تحوّل تاریخی، گرچه بر بستراصلی روندهای اقتصادی-اجتماعی صورت می پذیرد، امّا از آن جا که ما انسان ها عامل اجرایش هستیم، اراده جمعی ما این روند را هدایت می کند. اراده ای جمعی که در عمل از داوری فردی نشأت می گیرد. یعنی از ذهنیتی متاثر از عینیّت ها، اما به هر روی گذر کرده از صافی ذهن جامع یا فرهنگ.

چرا جنبشهای  فمینیستی و ضد نژاد پرستی، ارتجاعی و محکوم به شکست است ۔
شباهتهای عوامل شکست این دو جریان سبب شد تا هر دو جریان به موازات هم مورد بررسی اجمالی قرار بگیرد .
شک نیست که این تحلیل مختصر از جانب کمسوادی چون حقیر ،گویای همه زوایای این دو جنبش نیست ، ولی میتواند ، اغازی باشد برای رفقای خردمند تا این مبحث را گسترده تر تحلیل نمایند .. 

"ایران و بورژوازی ملّی"
1-پیشگفتار:
حدود چهار سال پیش درگفتاری ضمن مرور داده هایی از منابع رسمی (هجده منبع در سال های مختلف)، با ملاحظه فهرست واردات به کشور و فقدان کالاهایی که در جهت توسعه صنعت باشند در آن، نشان دادم (در واقع نه من، که مستندات نشان دادند) که بورژوازی ملّی در ایران نمی تواند وابسته نباشد.
این نتیجه گیری گرچه بنا بر مستندات و مهم تر از آن کارکرد ضد تولیدی دولت وقت کاملاً درست بود، اما چنان که در ادامه بحث خواهد آمد، کافی نبود. مرور نظریه های گوناگون پژوهشگران چپ و چپ نو و برخی دیگر، به شرحی که به تناسب موضوع خواهد آمد، نشان می دهد که آنان نیز به همین نقطه رسیده و در آن متوقف شده اند. توقف به این معنا که با نفی جنبش بورژوا-دموکراتیک به ناگزیر اصطلاح گنگ و نامفهوم مردمی یا ملّی - دموکراتیک به میان آمده، و فراتر از آن چنین بیان می کنند که از هم اکنون در"همه" جوامع می باید مستقیماً به سمت سوسیالیسم حرکت کرد.

نامه سرگشاده به دکتر رییسی 
رییس جمهور محترم ایران
جناب رییسی ریاست محترم جمهور ..
مراقب پوست خربزه داخلیها  باشید ..
جناب رییسی ما بشما رای دادیم و تعدادی از رفقای من نیز علی رغم کارشکنیهای وزیر کشور روحانی تا پاسی بعد از نیمه شب برای رای دادن ایستادند  چون معتقد بودند  انتخابات ۱۴۰۰انقلاب دوم است و دولت شما توان باز گرداندن قطار انقلاب به ریل انقلاب ۵۷ را دارد و هنوز هم بر این باوریم  و پشتیبان دولت اما متاسفانه انتظارات  انگونه که انتظار داشتیم محقق نشد .
جناب دکتر رییسی ..

ایا جهان بسمت جنگی جهانی میرود ؟
ایا امپریالیستها  توان ورود به جنگی جهانی را دارند ؟
بدوا باید بدانیم تعریف از "جنگ جهانی" چیست و ایا امروز با این تعریف میتواند جنگی جهانی رخ دهد؟
نخست انکه در هر دوجنگـ گذشته که نام جهانی بر خود دارند بین کشورهای نوپا و جوان و  قدرتمند اروپا و خاور دور اتفاق افتاد که هدف اصلی هر دو طرف جنگ تقسیم و باز تقسیم مستعمرات بود..
اگر چه ماهیت این جنگهای خونین امپریالیستی بود ولی تولید کالایی ناشی از غارت منابع مستعمرات ، اقتصادی شکوفا و رو به رشد در کشورهای متفق   انچنان  بود که بتواند تمامی نیروهای اجتماعی و حتی طبقه کارگر و کشاورز را تحت شعار حمایت از خاک و وطن با خود همراه کند .

عدالت اجتماعی-آمایش سرزمین تولید محور-زیستگاه ها"
عدالت اجتماعی مفهومی نسبی است. قوانین اجتماعی همواره حتّی در جوامع طبقاتی به این مفهوم نگاهی داشته اند، امّا نگاهی به تناسب صورت بندی اقتصادی-اجتماعی دوران مربوطه. بنا بر ادبیّات سوسیالیسم علمی این مفهوم درمراحل آینده پس از نظام طبقاتی موجود نیز با دو مفهوم متفاوت در دو صورت بندی غیر طبقاتی بعدی، در عمل معنا پیدا خواهد کرد. آن دو صورت بندی در طول تاریخ دائماً در حال تحوّل و پیشرفت خواهند بود. معنای عدالت اجتماعی نیز دگرگون خواهد شد. قرار نیست تاریخ در نقطه ای متوقف شود.
بستر تولید، حضورِ جامعه انسانی در طبیعت است. آمایش سرزمین Spatial planning این بستر را تعریف می کند. در گفتار حاضر می خواهم به رابطه بین عدالت اجتماعی، آمایش سرزمین تولید محور، و زیستگاه های انسان بپردازم.

این متن را سال قبل در پنجمین  صفحه ام که توسط فیسبوک بسته شد نوشتم و امروز با امدن دولت دکتر رییسی مجری تغییرات بنیادین  گام دوم انقلاب لازم دیدم که بدانیم دولتهای نفوذی  و وابسته به غرب  در چهل سال گذشته از چه اموزگاری تبعیت میکردند و چه بروز فرهنگ ما اوردند که امروز  اموزگار کشور ، برای چند درصد پول بیشتر کتیفترین شعارهایی را که یک شورای بدنام و وابسته به استعمار  در دهانش گذارده را مانند طوطی تکرار میکند ، انهم در کشوری که شاگردان همین اموزگاران  در مقابل تهاجم امپریالیسم که استقلال ما را هدف گرفته است ،  از گوشت و پوست و استخوان  خود سپر ساخته اند  ..
دشمن مردم

تا که رد پای اسبت گم کنند 
ترکمانا . نعل را  وارونه زن
امروز دیگر برای هیچ گروهی شکی باقی نیست  که غرب تقریبا از همان روزهای اول انقلاب توانست به کمک سردار سازندگی ، نیروهای فاسد کننده اش را به بدنه حاکمیتی انقلاب نفوذ دهد و ارام ارام اقتصاد فاسد شبه نولیبرالی .نفتی ولی در حقیقت  دزدسالاری و تیولخواری را بر اقتصاد کشور حاکم کند .

"یک پرسش درباره وضع موجود و آینده ایران"
چکیده:
بر اساس مرور رخدادهای مهم طی هفت دهه اخیر در ایران ، دراین مقاله که بدون ارائه پاسخ تنها به رخدادها می پردازد، این پرسش در برابر باورمندان به  سوسیالیسم علمی نهاده شده است که وضع موجود و آینده ایران را چگونه می بینند و برایش راه حل به دست می دهند.
"یک پرسش درباره وضع موجود و آینده ایران"

تاملی بر چرایی شکست جلیقه زردها
لنین میگوید
دورۀ رونق سرمایه داری تا پیش از آخرین جنگ- از ۱۹۰۹ تا ۱۹۰۳- اقشار بالایی پرولتاریا را در پیوندی تنگاتنگ با امپریالیسم قرار داد. از سودهای هنگفتی که بورژوازی امپریالیست از مستعمرات و کشورهای عقب مانده به طور کلی به دست آورده بوده، خرده ریزهای چرب و نرمی به دارایی های آریستوکراسی کارگری و بروکراسی کارگری اضافه شد. در نتیجه، این منافع مستقیم آن ها در سیاست های امپریالیستی بود که بر میهن پرستی آنان فرمان می راند.

برخی از ویژگی های طبقاتی ساختار اقتصادی ایران و چشم اندازی مثبت و آرمانی پیرامون آینده آن
**
نوشته دکتر فیروز روشن - آلمان - گوتینگن
نظام اقتصادی - اجتماعی ایران نوعی سرمایه داری تجاری است که از سال های آغازین انقلاب مسیر شکل گیری و روابط آن به شدت تحت تاثیر تحریم های فزاینده و الزام دور زدن آنها بوده است.
برخی از ویژگی های این نظام اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عبارتند از :

تاملی بر چپ بورژوایی 
توضیحی ناشی از بدهکاری  به کارگری از جنس انقلاب ۵۷ ، که فریب تولیدات غرب را نمیخورد و خام  شرایط امروز نمیشود و چفیه ، این نماد ضد امپریالیستی انقلاب ایران را همواره بر گردن دارد .
اما در مباحث نظری...

"امپراتوری دوّم"

دهه هاست که پاره ای از رویدادهای جاری چنان دور از انتظارند، که ما را نسبت به دانسته ها و گاه اصولی  که به این دانسته ها شکل می دهند و آن ها را به هم مرتبط می سازند، دچار سردرگمی می کنند، به ویژه اگر تاریخ را نه بی قاعده و یا تکراری، که تابع قوانینی بشناسیم.
چند مثال اخیر:
*یک سوسیال دموکرات به ریاست سازمان ملل متحد رسید و در برابر دستورات ایالات متحده آمریکا خم به ابرو نیاورد. 
*در آلمان آشکار شد که آمریکایی ها تلفن صدر اعظم آلمان را شنود می کرده اند، اما هیچ واکنشی در حد درخواست تاسف هم رخ نداد.
*بزرگ ترین بانک آلمان به دلیل گردش مالی منافی با تحریم ایران در یک دادگاه آمریکایی محکوم به واریز جریمه به حساب خزانه داری آمریکا شد و آب از آب تکان نخورد. البته این داستان نه تنها به آلمان که سراسر جهان تابع آمریکا تحمیل شده است.
*در دو انتخاب متوالی ریاست جمهوری در فرانسه خانم لوپن (معروف به راست افراطی) بخش عمده ای از آرای خود را از کارگرانی که بسیاری از آنان حتی عضو حزب کمونیست بودند، کسب کرد.

دستهای اشکار اصلاحطلبی در فروپاشی کشور ..

نامه خاتمی و سه تاکتیک اصلاحطلبان ..
امروز بدرستی میتوان گفت که پروژه مهسا امینی  یک پروژه از پیش طراحی شده و برنامه ریزی شده  بود که از زمان حرکت مهسا امینی از سقز به تهران اغاز و با حضور گشت ارشاد در نقطه مورد نظر  و انتقالش به وزرا و بعد انتظار عده ای همچون یاسر هاشمی رفسنجانی بهمراه عده ای در جلو بیمارستان و حضور دو خبرنگار جاسوس نشریه شرق در اعلام  انتقال خبر مرگ او بدلیل خشونت پلیس به رسانه اینتر نشنال و بیکباره بیرون ریختن  اراذل و اوباش از کاخ سفید تا خانه سینما و فدراسیون فوتبال ..و..و..و نعل به نعل طبق برنامه از پیش تعیین شده اغاز شد .

"در پیش رو چه می بینیم؟"
(مروری بر مقاله ای از نشریه نیویورک تایمز)
از هنگام آغاز "نا آرامی"های کنونی در ایران، چند یادداشت درباره مفهوم، پیشینه و دگرگونی های مقوله تظاهرات خیابانی در جهان و ایران نوشتم. از آنجا که برخی از نظرات طرح شده در آن گفتارها با سکوت و در مواردی مخالفت جدّی دوستان "مارکسیست- لنینیست" روبرو شد، نوشته حاضر بیشتر خطاب به کسانی است که خود را جانبدار طبقه کارگر و، به  سبب رابطه تاریخی این طبقه با دیگر طبقات و لایه های اجتماعی، حامی کلّ توده معرفی می کنند، و به سلاح قدرتمند "سوسیالیسم علمی" نیز مجهّزند. گرچه ممکن است مطالبی که در اینجا می آید برای دیگرانی با نگاه های دیگر نیز قابل تامّل باشد.

اواره ای  بنام  حسین حاج فرج الله دباغ معروف به عبدالکریم سروش..
 داروسازی گز کننده در کوچه پسکوچه های فلسفه اما اواره و سرگردان در بن بست  شهرت پرستی و وامانده در ایستگاه متعفن  روشنفکری...
مرحوم دکتر علی شريعتی در کتاب" روشنفکر و مسئوليت‌هاي او در جامعه" ، میگويد.
«روشنفکر به‌وسيله‌ ترجمه، به‌وسيله کپی و به‌وسيله تقليد به‌وجود نمی آيد،»

مارکسیسم بعد از یک و نیم قرن
تحلیلی نارسا از آینده ای نه چندان دور ..
به باور من امروز دیگر زمان  رمز گشایی و  برملا کردن سیاست دوگانه و فریبکارانه و خبیثانه  امپریالیستها در باب  نهادهایی مانند نهاد حقوق بشر و نهاد رسیدگی به جنایت علیه بشریت در سازمان "دول" امپریالیستی  و  دمکراسی بنجل و بی محتوای غربی و واژه هایی مانند  حقوق فردی و انسانیت در سیاست خارجی و داخلی  غرب و ..و.. گذشته است .
امروز طرح  مسایلی این چنینی  حتی برای خودشان  هم  سبب مضحکه است ..

تحرک جامعه بورژوازی و بورژوا زادگان  ایران و پارادکس جامعه روشنفکری چپنما ..
نخست باید به تغییراتی که در دوران بعد از انتخابات ۱۴۰۰در کشور اتفاق افتاد و میتوان انرا  دلیل اصلی اتحاد جامع امپریالیستی علیه ایران بشمار اورد ،  نظری بیندازیم .
یکم...خالی کردن صندلی ایران در اتاق انتظار برجامی در اروپا..

 تاملی بر تعلقات مولوی عبدالحمید و سران اصلاحات...
حقایق عینی این چند هفته قداره کشیهای اراذل و اوباش که بدرستی میتوان انها را انگلهای وابسته به سرمایه داری  وابسته به سرمایه داری جهانی دانست  و روابط اشکار شده خانم های اغتشاشگر لوکس بورژوازی شمال شهری مرفه که مورد حمایت باندهای

بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه
اولین بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پیرامون «مداخلات رژیم آمریکا در اغتشاشات اخیر کشور» منتشر شد.

هشتک زن زندگی آزادی
فمینیسم بورژوائی و پوپولیسم چپ
«درهیچ فرهنگی بجز فرهنگ سفید پوستان اروپا بدن زن اینچین مورد تاخت و تاز وحشیانه عرضه کالائی قرار نمیگرد» 
از سخنرانی خانم پت اوشین اولین قاضی بومی تبار استرالیا

چگونه بورژوازی منحط استحاله مارکسیسم لنینیسم را بر گرده روشنفکران بیسواد هموار کرد.
تاملی بر یاوه های ناصر زرافشان ..

تاملی بر واژه .."سیدعلی"
عدم استفاده رهروان و عاشقان رهبری از این واژه بیان رابطه عمیق و احساسی هواداران رهبری با وجود فردی بنام سید علی خامنه ایست... این عشق و علاقه ناشی از نوع رابطه این رهبر فرزانه و خردمند با انقلابیون است .
این بدان معناست که ایشان چه ایت الله باشد و چه نباشد ..چه حجت الاسلام باشد و چه یک طلبه ساده میلیونها نفر هستند که اماده اند برای تحقق نظرات انقلابی او   ارزشمند ترین داشته که همان جان شیرین باشد را فدا کنند ..


قطعا نمیتوان راهبری موفق جامعه ای نفوذ زده و فرهنگ زدایی شده تحت تربیت بیش از سی سال اخلاق کثیف نئولیبرالی را در چند سطر تبیین کرد ،
ولی میتوان با جرات گفت که پیشرفتهای شگرف نظامی ،علمی صنعتی و متحد نگاهداشتن جامعه ای متکثر ،با نیازمندیهای متنوع ناشی از حضور طبقات با شکافهای عمیق ، انهم زیر بمباران تبلیغاتی رسانه های مزدور نفوذی داخلی و خارجی وابسته به ناتو کار بسیار پیچیده و نیازمند خردمندی بینظیر است .

یک- آموزش و برنامه ریزی:
پیش از این در گفتاری با عنوان"انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم" (نخستین کامنت ذیل این پست) به این موضوع پرداخته شد که پیشرفت صنعت و گسترش آن در تمام مناطق کشور و در همه سطوح، نیازمند تجدید نظر اساسی در آموزش است.
اما آموزش تنها به آموزش فنی- صنعتی محدود نمی شود. زیرا اساس هرگونه تحول و پیشرفت صنعت برنامه ریزی اقتصادی است. در پیشینه تاریخی موجود، بنابر موازین سرمایه داری، نظام آموزشی در ایران هرگز برای چنین منظوری شکل نگرفته و کارآیی ندارد. پس دگرگونی در نظام آموزشی و نوسازی کامل آن نخستین الزام قطعی در راه دستیابی به نظام برنامه  ریزی به شمار می آید.

بیرون زدن تعفن اپورتونیسم نامه مردمیها  از فاضلاب سوسیال دمکراسی امپریالیسم ...
کنگره هفتم اپورتونیستهای خود حزب توده خوانده را میتوان اب سردی بر پیکر تتمه هوادارانی به حساب اورد که تحت شعار استراتژیک "کاچی بعض هیچی" از این خود توده خوانده ها بنام یادگاری از حزب توده دفاع میکردند .
سیلی هایی که دارو دسته هوادار این حزب ابکی بصورت ما زدند قابل شمارش نیست ولی امروز این نامه مردمیها هستند که با اثبات نظرات ما ، بصورت طرفداران اندک خود یک سیلی جانانه و ابدار تاریخی زدند .
با اعلام انحلال حزب توسط رفیق کیا فرصت طلبانی که بدلیل مردود شمرده شدن گزارش بی پایه انها توسط احزاب برادر ، محلی از اعراب نداشتند ،با عجله خود را بدوا به افغانستان رسانده و با جعل و تزویر خود را میراث دار حزب توده دانسته و در شوروی به میراثخواری و غارت اموال  مشغول شدند و سپس برای فروش اسناد  بدامان غرب رفتند  ..

به تازگی متنی جدید از توافق نامه ایران و چین منتشر شده است و احتمالاً گفتگو درباره آن بالا خواهد گرفت. در اینجا شاید مفید باشد که نگاهی به سابقه قراردادهای بین المللی در ایران طی صد سال اخیر داشته باشیم.
معمولا این قراردادها همواره از دیدگاه "هزینه - منفعت" (Cost -benefit) ارزیابی می شوند. قطعاً در هر قرارداد سودی برای هر دو طرف پیش بینی می شود، که گاه ممکن است کفّه ترازو به یک سمت سنگینی کند. با این تفاوت که معمولاً در ایران بیشتر اوقات سود بیگانگان بیشتر بوده است. گاهی نرخ سود متعلقه خلاف این را نشان می دهد، اما در قراردادها عموماً تبصره ها و شرایطی گنجانده می شد که در عمل سود اصلی را بیگانگان می بردند.


پیروزی دولت دکتر رییسی را میتوان پدیده ای پیچیده اما بسیار "مخرب" بر نیروهایی دانست که ما انرا اپوزیسیون میخوانیم و بسیار "مفید" در انچه انرا تغییر ساختار اقتصادی سیاسی مینامیم ،
از این رو به باور من انتخابات هزار چهارصد نه تنها انقلاب دوم بود بلکه توانست تاریخ انقلاب ۵۷را به دو دوره کاملا مشخص تقسیم کرد ..
دوران پیشا انقلاب ۱۴۰۰

پیش از این در نوشته ای با عنوان "ایران و سوسیالیسم" به این واقعیّت اشاره کلی شده بود که اجتهاد شیعی از این گنجایش برخوردار است که به سان هر اقدام تطبیقی دیگر در گذشته اش، احکام اسلام را با دگرگونی های نظام اجتماعی، و اکنون سوسیالیسم، مرتبط سازد.
این بدان معنی است که، همان گونه که در طّی تاریخ تشیّع تاکنون رخ داده است، مجتهد شیعه از این اختیار تامّ برخوردار است که همواره احکامی تازه و متفاوت با گذشته را صادر کند و مقلّدان وی بدان عمل کنند.
بدیهی است که دامنه بُرد عملی این روند در سطح جامعه در تناسب با گستردگی کمی و کیفی مقلّدان هر مجتهد متفاوت خواهد بود. این بدان معنی است که در حیطه حکومت دو وضعیت عملی پیش می آید:
نخست-اعمال نظر مجتهدان بر قانون اساسی و دیگر قوانین در یک جامعه با دولت غیر دینی. که این حالت از دوران آغاز حکومت در ایران تا پایان سلطنت سلسله پهلوی وجود داشت.اساساً با موضوع بازشناسی ظرفیت های طبیعی و مکان یابی جوامع انسانی و طرح های گوناگون(Spatial Planning) بر اساس آن سر و کار دارد. اکتفاء به طرح آمایش سرزمین بدون یک بستر برنامه ای جامع که سیاست ها و اهداف کلان و بلند مدت درآن دیده شده باشد، راه به جایی نخواهد برد و در صحنه عمل نیروهای اجتماعی و اقتصادیِ کاملا معطوف به منافع خصوصی دربرابر منافع اجتماعی، حتی آن را از دستاوردهای کوچک محروم خواهند ساخت.

"ایران و سوسیالیسم"

آیا انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم در ایران کنونی میسّر است؟ پاسخ در هر حال مثبت است اما به دو گونه و با دو مسیر متفاوت.

فروپاشاندن اتحاد جماهیر شوروی ،جهان سرمایه را از لیبرالیسم که ایدئولوژی سرمایه صنعتی بود به نئولیبرالیسم که ایدئولوژی سرمایه مالی و بازار بورس ودلالی است تغییر داد ، ومرکز ثقل اقتصاد جهان را بر سیاست های بانک جهانی وصندق بین المللی پول بنا نهاد.

کیک کلید نشان مک فارلین
کیکی بود بنام ارز دولتی "ترجیحی‌" ....
جهانگیری معاون اول حسن فریدون در مقابل دو گروه از باندهای قدرتمند شده توسط دولتهای مافیایی گذشته ، گفت
نه حرف شما و نه حرف اینها ..۴۲۰۰تومان
خیر ببینید،

دستان اوباما در اودسا به خون آغشته است!
هنگامی که ساختمان در شعله های آتش فرو رفته بود، عکس های ارسال شده در توییتر نشان داد که مردم از پنجره ها آویزان شده و روی لبه پنجره ها نشسته بودند، و احتمالا آماده می شدند که خودشان را به پائین پرتاب کنند. تصاویر دیگر نشان می داد که عناصر طرفدار رژیم برای این دوزخ جشن به پا کرده اند. برخی در توییتر گفتند که "بوی سوختگی سوسک های کلرادو در اودسا بلند شد."

چه کسی از امپریالیست خواندن روسیه سود میبرد؟
بنظر میرسد اپورتونیسم چپ تلاش میکند با پنهان شدن در پشت  اتهام امپریالیست خواندن روسیه ، پیشروی امپریالیستهای اروپایی امریکایی را در حوزه جغرافیای امنیتی روسیه ندیده گرفته ، میدان نفوذ و حضور امپریالیسم  تا مرزهای روسیه را  بعنوان یک تهدید ژئواستراتژیک  و همچنین بازتولید فاشیزم توسط نئونازیهای اوکراین و کشورهای شرق و شمال اروپا را  پنهان کرده ،مشروع جلوه دهد»

برگرفته از وبنگاشت «کمونیست» ارگان حزب کمونیست بریتانیای کبیر(مارکسیست-لنینیست)، لینک در انتها .

ماجرای اوکراین سبب گردید تا به طرزی رو به رشد اپورتونیست های  خود کمونیست خوانده با اتهام امپریالیست بودن روسیه بتوانند  به  گروه ناتو بپیوندند و  از این رهگذر  "تجاوزات امپریالیستی روسیه" را محکوم کنند.
استدلال واهی انها مبنی بر اینکه روسیه یک کشور امپریالیستی است ، تنها برای ایجاد تردید و انفعال در بین توده ها استفاده می شود و به آنها این دروغ تروتسکیستی را می خوراند که هر دو طرف درگیری در اوکراین - ناتو و روسیه - «به اندازه یکدیگر بد هستند» و این جنگیست  اساساً مشابه جنگ جهانی اول بر سر  تقسیم  مسنعمرات . 

گزارش ها از پاکستان حاکیست که ساعاتی پس از انحلال مجلس ملی پاکستان، وزیر کابینه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که عمران خان رسماً از سمت نخست‌وزیری این کشور برکنار شده است. با این حال، عمران خان تا زمان انتصاب نخست‌وزیر موقت در این سمت باقی خواهد ماند.
 رخدادهای اخیردر اروپای شرقی و عملیات فاشیست زدائی روسیه در اکراین نقش پاکستان را دیگر بار برجسته نموده است. این نقش در یار گیریهای تازه پس از رخنمودن جهان چند قطبی در رویاروئی با هژمونی رو به افول آمریکا ملغمه ای پیچیده از مولفه های اغلب متضاد را همرسانی کرده است.    
از بدو پیدایش، پاکستان همواره آزمایشگاه ارزان وبی مقدار امپریالیستها بوده است، میتوان أجاز ظهور و جدائیش از هندوستان را به «دوراندیشی» قدرتهای استعماری قدیم بریتانیا و فرانسه نسبت داد.
 از آنجا که هندوستان با مبارزات ضد استعماری  پیگیر ناسیونالیستهای هند قدرت استعماری بریتانیا را به گوشه راند، اندیشه ها و انگیزه های مذهبی نزدیکترین راه برای نقب زدن به واپسگرائی که در آخر به سود مطامع امپریالیستی است فرصت نزج گرفتن یافت. اوج تمایلات ارتجاعی شووینیستی پس از جنگ دوم جهانی به زایش دو نوزاد ناقص الخلقه منجر شد: اسرائیل و پاکستان

، اغاز سقوط ازاد الیگارشها در غرب .
دشمن عمده امریکا ..روسیه یا چین 
نوام چامسکی ..
«چین دشمن اصلی امریکا 
نگاه کنیدبه چین، چین واشنگتن را به وحشت انداخته است. چرا؟ چون پکن می خواهد به ما حمله کند؟ نه. چین یک خطر نظامی نیست. افزایش تسلیحات در چین در پاسخ به نظامی گری جورج بوش بود. که البته یک افزایش شدید نیست. در عمل چین هیچ قدرت نابودکننده ای برای غرب ندارد. نه. چین یک خطر است چون به امریکای لاتین و عربستان و ایران و سایر کشورها رفته است. این است که واشنگتن را دیوانه کرده است.»

راه توده : در سایه روشن

در زمانه ای که کمپین ضد فاشیستی اکراین میرود تا صحنه ژئوپلیتیک جهان را بار دیگربه نفع جنبش ضد امپریالیستی جهانی  دچار دگر گونی کند، طیف گسترده چپ جهانی م ل خودرا ناچار به موضع گیری میبیند. نحله هائی همچون راه توده بر خلاف  نامه مردم در طرف درست تاریخ قرار گرفته و بدون لکنت و شجاعتی در خور تحسین از عملکرد همیشگی تجاوزکارانه ناتو و امپریالیسم انتقاد، جریان نازی فاشیستی حاکم بر اکراین را محکوم و مردم روسیه را دارای حق برخورداری از امنیت میدانند. باید گفت « نیت خیر مگردان که مبارک فالیست».  
 این موضع اخیر برای راه توده  که سالهاست  خود را  با مرزی مغشوش و غیر قابل تفکیک و خاکستری  از نامه مردمیها جدا ساخته است گامی است بس رفیع.
 درین سالها که میراثخواران حزب توده مشغول غلتیدن حقارت بار به اپورتونیسم  بوده اند، نحله راه توده  هر از چندگاهی نقدی نه چندان کوبنده و خالی از مسایل تئوریک را مطرح و فرد یا افرادی خاص را در نامه مردمیها  هدف انتقاد گرفته  مشخص نمیکرد که ایا با نامه مردم مشکل و زاویه دارد ،یا با فرد یا افرادی خاص در این گروه فاسد.
..

مصاحبه هفته نامه «امید ایران» با نورادین کیانوری دبیر اول حزب توده ایران
تاریخ ایرانی: برگرفته از هفته‌نامه «امید ایران» – ۲۴ اردیبهشت، اول و هفتم خرداد ۱۳۵۸
نخست زیربنایی از ایدئولوژی و تفکر خود و خط و روشی که در کار سیاسی برگزیده‌اید ارائه دهید تا بعد به مسائل دقیق‌تر برسیم.
ما معتقد هستیم با ایجاد یک نظام نوین اجتماعی که متکی بر اساس بی‌نیازی مردم از تسلط سرمایه‌های امپریالیستی و سرمایه‌های بزرگ وابسته به امپریالیست باشد، تمام قشرهای واقعی میهن‌پرست ایران که مرکب‌اند از کارگران، دهقانان، روشنفکران و پیشه‌وران و سرمایه‌های کوچک و متوسطی

نئولیبرالیسم اقتصادی .
جراحی یا پانسمان ..
ریاست محترم جمهور ،جناب اقای رییسی :
قریب به شش ماه از انتخاب شما و به باور من انقلاب ۱۴۰۰میگذرد و باید پذیرفت که در این اندک کارهای بزرگی انجام گرفته و خرابیهای بسیاری جبران شده و ما قدردان چنین زحماتی هستیم  ولی ایا قرار تداوم چنین راهی بود؟

بخش دوم:
نویسنده این سطور  به این باور است که دیدگاه رهبری ، آیت الله خامنه ایست که سبب تداوم روحیه پویائی، رزمندگی و طراوت انقلاب اسلامی است.
 در یک کلام انقلابی ایستا و دائمی 
در مبحث انقلاب دائمی و پویا و  یا مخالف آن پروسه،  مبدل شدن نهضت به نظام  در ادیان هم بمانند احزاب تحت عنوان پدیده هائی در حرکت های اجتماعی قابل مشاهده است.

فروپاشی اتحاد شوروی از نگاهی دیگر
بخش اول ..
باید پذیرفت که فروپاشی سهمناک و غیر قابل باور اتحاد جماهیر شوروی انچنان ضربه ای به جنبش کمونیستی و پرولتاریای جهانی زد که علاوه بر تفرقه شدید و تلاشی اتحاد احزاب کمونیست ، جنبش انقلابی پرولتاریا را نیز تا مرز فروپاشی با خود برد .
تفرقه و وجود صدها نحله فکری مختلف و گاه متضاد ، همه هم مدعی مارکسیسم لنینیسم ابتدایی ترین اثار این فروپاشی بوده و هست .
کار بجایی کشید که بسیاری از این نحله ها دست به تحریف زدند و عده ای این ایدئولوژی را نارسا و گروهی ناکارامد دانستند و فضا برای عمله های بورژوازی تحت نام تحلیلگر جهت تحریف تاریخ و ایجاد شبهه در اصول انقلاب و اصول پذیرفته شده ان ، باز شد .

تئوری شمال و جنوب
باید دانست که امروز نیروهای مترقی و ضد امپریالیست جهانی نیاز شدید به تبیین جهان در شرایط امروزین دارند .. مادام که ما نتوانیم مسیر امروز جهان را تبیین کنیم قطعا برای رسیدن به اینده دچار پارادوکس های فراوان و انشعاب و پراکندگی بیشتر خواهیم شد تشتت ارا نیروهای مترقی و انحرافات فاحش امروز نیروهای چپ ، خود ناشی از ناتوانی در عدم تبیین جهان امروز است لذا به باور من "تبیین جهان" بزرگترین راهگشای مسیر درست مبارزه و شناخت درست دشمن است .

دوستان و رفقا 
رفیق بهلول تلاش میکند "پروژه نفوذ" در انقلاب شکوهمند ملت ایران را از روزهای آغازین تا امروز طی مقالاتی تحت عنوان: "از مونوپل های کاخ نشین تا الیگارشی فرومایگان" بررسی کرده، علت و معلولهای توانایی گسترش نیروهای نفوذی امپریالیسم در کشور و انقلاب را مورد تحلیل و تحقیق قرار دهد.
تمامی مندرجات این سری از مقالات از وقایع تا اسامی افراد، مستند به اسناد و ادله متقن از خروجیهای "مرکز اسناد کشور" و یا بر گرفته از رسانه های معتبر داخلی و خارجی  میباشد که نگارنده طی سال های پس از انقلاب آنها را مطالعه کرده است. لذا  در صورت نیاز سازمانها و گروه ها، نگارنده خود را موظف میداند مستند نوشتار را در اختیار متقاضیان قرار دهد. 
هیِت تحریریه "پیک خاور"
دهم آذر 1400 
طبق پروفایل مهدی ورزی در وبسایت «Eco Capacity Exchange» او نقش اساسی در برقراری ارتباط بانک درسدنر کلینورت بنسون با شرکت ملی صنایع پتروشیمی جمهوری اسلامی داشت و توانست در سال ۱۹۹۸(یعنی دو سال بعد از ان کنفرانس) این بانک وابسته به شبکه الیگارشی زرسالاران را در جایگاه مشاور مالی شرکت ملی نفت ایران تثبیت کند. به نوشته این وبسایت، این اولین بار بعد از انقلاب اسلامی بود که یک بانک خارجی چنین جایگاهی در پیوند با یک نهاد جمهوری اسلامی پیدا می کرد. 

اتحاد ارتحاعیونسنتی

حتى پس از دعوت دولت رئيسى از همه افراد از هر گروه و نحله فكرى و مديران گذشته براى مشاركت، همكارى و هميارى در بازسازى كشورى كه عملا" اقتصاد و فرهنگ اش در مرز فروپاشى ست، اينان نه تنها پاسخ موافق ندادند، بلكه با سمپاشى هاى رسانه اى، كارشكنى و تخريب اماكن و اموال دولتى و ملى نشان دادند كه در صف مخالفان إنقلاب با براندازان هم نوا هستند.

همانطور که آپوزیسیون برانداز بیش از سی و پنج سال است که سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران را با وقاحت خیره کننده ای هر ساله تمدید کرده، اینان نیز توطئه حزب سازی "رژیم" را سی و پنج سال است که مرتبا تمدید میکنند.

رئیسی

مروز دولت نیازمند کمک و فعالیت همه نیروهای انقلابی  در همه زمینه ها بخصوص فضای مجازیست. اجازه ندهیم  نیروهای صدیق انقلابی و یاران حاج قاسم سلیمانی  را با برچسبهای تولید شده در تاریکخانه های غرب و تکثیر شده توسط توله های رانتخواران و مواجب بگیرانشان تخریب کنند. 

لنین 1
سخنرانی لنین ١٤ اکتبر سال ١٩٢١ به مناسبت چهارمین سالگشت انقلاب اکتبر 
روزنامه "پراودا"، شماره ٢٣٤

بگذار سگان و خوکان بورژوازی محتضر و دمکراسی خرده بورژوائی که از دنبال اين بورژوازی ميرود بخاطر ناکاميها و اشتباهات مرتکبه در امر ساختمان نظام شوروی ما بارانی از لعنت و دشنام و استهزا بر سر ما ببارند. ما دقيقه‌ای فراموش نميکنيم که ناکاميها و اشتباهات ما واقعا زياد بود و زياد است. و اصولا مگر ميشود در امر ايجاد طراز تا کنون ناديده سازمان دولتی، بدون ناکامی و اشتباه عمل کرد! ما پيوسته در راه اصلاح ناکاميها و اشتباهات خودمان و بهبود انطباق عملی اصول شوروی، انطباقی که بسيار و بسيار از حد کمال دور است مبارزه خواهيم کرد.

انچه ما بعنوان بیننده  این پیام تصویری شاهد بودیم  پیروزی  وجدان انقلابی  بر مماشات  سی و اندی ساله با نیروهایی بود که پر سابقه ترین و درخشانترین تاریخ یک حزب توده ای طراز نوین را غارت کرده بودند .
عاقبت ارمان و ایمان بر شرایط سخت پیروز شد و "منتقد"  شجاعانه مسیر درست تاریخ را با پایداری بر اصول مارکسیسم لنینیسم رسما اعلام کرد و به روشنی بین عقیده خود که متکی بر اعلام شرافتمندانه پایبندی به پلنوم شانزدهم و هفدهم ح .زب طراز نوین توده است را با اپورتونیسم فاسد منحط خطی روشن و واضح کشید

نباید اجازه داد اصول و خلاقیت مارکسیست لنینیسم بعنوان یک تئوری علمی و داینامیک در اثر اشتباهات امپریستی و دگماتیستی ضربه بخورد، ما شرکت در این بحث ها و دفاع علمی از م. ل را نیز بخشی از وظایف خود میدانیم و برای وحدت مجدد کمونیست ها مصرانه میکوشیم. 

از اواسط تیرماه امسال طالبان پیشروی خود را با تسخیر ولایت های افغانستان، تقریباً بدون مقاومت بسوی کابل تسریع کرد. در حالیکه جهان در انتظار گفتگوی بین الافغانی بود با فرار اشرف غنی، دولت دست نشانده آمریکا فروپاشید. سرعت تحولات همه را عافلگیر کرد و تحلیل همه جانبه را از این تحولات دشوار ساخت.

از مونوپل های کاخ نشین تا الیگارشی فرومایگان ..
بخش چهارم
لازم است مکرر توضیح بدهیم که این حوادث در زمانی اتفاق افتاد که تقریبا تمامی یاران وفادار و عدالتخواه و پاکدامن بنیانگذار جمهوری اسلامی توسط همین باندهای تاریک ترور شده بودند و آیت الله خامنه ای تنها بازمانده آن ترور ها در جبهه ها فعال بودند و حاکمیت عملا در دست هاشمی رفسنجانی و نخست وزیر محبوبش میر حسین موسوی بود
اعترافات تاجزاده در مورد دور زدن دستورات آیت الله خمینی امروز معنای وسیعتری دارد،


احمد جبرئیل از همان ابتدا معتقد بود که مطلقاً نباید امیدی به حل مسئله فلسطین از طریق گفتگو با رژیم اشغالگر داشت و بلافاصله بعد از قرارداد اسلو از یاسر عرفات (الفتح) جدا شد. احمد جبرئیل بدرستی میدانست که مبارزه با رژیم اشغالگر فقط با ایجاد محور مقاومتی از دیگر خلق ها و دولت های انقلابی عرب و غیر عرب امکان پذیر است.

شما تاکید کردید که: "سیف القدس به تمام معنی جنگی بود که ملت فلسطین با کمکهای رهبران شجاع ایران آنرا را به پیروزی رساند و صفحه پر افتخاری تازه ای را برای همه "محور مقاومت منطقه" و بر علیه قدرت های شرور جهانی رقم زد و ملت ما مبارزه خود را تا آزادی کامل سرزمین فلسطین ادامه خواهد داد."

منبع: پکن ریویو ۱۰ ژوین ۲۰۲۱

نویسنده: ژوزف گرگوری ماهونی


با اقتصاد بازارسوسیالیستی، چین قادر بوده است توسعه و اجرای خردمندانه رژیم کلان کنترل ها را به نحوی پیش ببرد که به بهبود توسعه ملی در کلیت سوسیالیستی، بسوی سوسیالیسم عالی تر مدیریت کند.

برگرفته از:
تارنگاشت عدالت
منتشر شده در تاریخ:
۱۶ مه ۲۰۲۱
مترجم: م. قربانی
پروفسور دکتر انگوین فو ترانگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام، مقاله‌ای با عنوان «برخی مسایل نظری و عملی دربارۀ سوسیالیسم و مسیر به سوی سوسیالیسم در ویتنام» نوشته است.
به مناسبت ۱۳۱-مین سالگرد تولد هو شی مین (۱۹ مه) و انتخابات نمایندگان ۱۵-مین مجلس ملی و نیز انتخابات سراسری شوراهای مردمی در همه سطوح برای پنج سال آینده - ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۶  (۲۳ مه)، پروفسور دکتر انگوین فو ترانگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام، مقاله‌ای با عنوان «برخی مسایل نظری و عملی دربارۀ سوسیالیسم و سمت‌گیری سوسیالیستی در ویتنام» نوشته است، که گزيدۀ آن‌را در زیر می‌خوانید:

پیک خاور پیروزی بزرگ انتخابات ۱۴۰۰ را به مردم فهیم، رهبر مدبر انقلاب و رییس جمهور منتخب ایران جناب آقای سید ابراهیم ريیسی صمیمانه تبریک و تهنیت می گوید.
ما این انتخاب را به معنای نقطه پایانی بر سیاست های اقتصادی خانمان برانداز نولیبرالی در سه دهه گذشته تلقى مى كنيم و آنرا  آغاز  گام دوم انقلاب مى دانيم.
 ما اطمینان داریم در این مرحله کشور با اتخاذ سیاست های مترقى مبتنی بر توان تولید ملى، ایجاد و گسترش زیر ساخت های لازم برای توسعه اقتصادى و بازرگانی با گام هاى محكم  کشور را بسوى استقلال اقتصادى سوق خواهد داد.  در اين گام مناسبات گسترده با همسایگان منطقه ای از اهميت خاصى برخوردار است. به علاوه، ایجاد اشتغال، مبارزه با فساد، برقراری و توسعه روابط دوستانه و برد برد با کشورهایی مانند چین و روسیه، و نيز دفاع جانانه و مستمر از محور مقاومت و در مركز آن مبارزات مردم فلسطين جايگاه ايران را در منطقه و جهان بيش از پيش  تقويت خواهد كرد. چنين رويكردى ضمن تحكيم دستاوردهاى انقلاب به جهش كشور به سوى ترقی و تعالی كمك خواهد كرد.
پيك خاور
اول تير ١٤٠٠

اعلامیه "پیک خاور"

بمناسبت سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران
باید با تمام قوا در انتخابات شرکت کرد و به نمایندگان جبهه تعمیق انقلاب و تغیر وضع موجود رای داد. 
ما معتقدیم رای دهندگان زیر هر عنوانی از جمله "دموکراسی" خواهی نباید به افرادی مانند همتی و یا مهرعلیزاده رای دهند زیرا این افراد ادامه دهندگان وضع اسفبار کنونی هستند

دراین شب سیاهم گم گشت راه مقصود                              
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت                                                       
  بخش اول:                           فرازی از رهبری آیت الله خامنه ای
 رهبری در مقام روز کارگر به نکوهش واگذاری و فروش  کارخانه های با ظرفیت تولید و استخدام اشاره کرد و ارزش اضافی تولید شده از چنین سودهای باد آورده را حرام خواند. 

 انچه ما امروز در کشور بنام حزب میشناسیم . . . .در عمل حلقه ها و باند های مافیایی وابسته به غرب است که با روبنایی بظاهر اسلامی - انقلابی، با عث مسدود کردن راه ایجاد احزاب  حقیقی و بستن راه ایجاد حزب انقلابی طبقه فرودستان هستند.

آنچه در چهل سال گذشته بر بورژوازی ملی - صنعتی در ایران  گذشت نه تنها خصوصی سازی نبود بلکه تاراج اموال ملی، به نفع کلپتوکرات های حاکم در دولت و زیر مجموعه های دولت ومرکانتلیست های مرتجع حوزوی بود.

1400 election
"پیک خاور" بدون کوچکترین تردیدی معتقد است که باید به نزدیکترین کاندید به "خط رهبری" رای داد. ما معتقدیم که
آقای رئیسی تنها نیروی این چنینی است که شانس بالای پیروزی دارد.
در حالیکه فرصت طلبان در خدمت امپریالیسم انتخابات را تحریم میکنند، ما سال ١٤٠٠را نقطه عظفی در پیروزی "که" ضد امپریالیست بر "که" غربگرا و گام دوم انقلاب ارزیابی میکنیم.

raeesyandsolaimany
بهـــــــلول

رئیسی از اندیشه های آیت الله خامنه ای و شهید  بهشتی بشدت حمایت میکند. با آغاز جنگ جزو طلابیست که به جبهه میرود و در گروه حاج احمد متوسلیان قرار میگیرد، از این زمان به بعد ابراهیم رئیسی در گروه آیت الله خامنه ای قرار میگیرد.
تا امروز ابراهیم رییسی تمام احکام شغلیش توسط آیت الله خامنه ای امضا شده و حتی یک حکم که توسط آیت الله خمینی بنام وی صادر شده باشد وجود خارجی ندارد.

 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
دنیای اسلام یکسره در برابر قضیه‌ی فلسطین، مسئول و دارای تکلیف دینی است. عقل سیاسی و تجربه‌های حکمرانی هم این حکم شرعی را تأیید و بر آن تأکید میکند. 

مرحله ای نوین در مبارزات رهائی بخش مردم فلسطین

palestine

آیا قرار داد مادرید، اسلو و کمپ دیوید و هزاران مذاکره و آوانس تا کنون توانسته شهرک سازی و طرح خاورمیانه بزرگ را متوقف و در اراده صهیونیست ها خللی ایجاد کند. رهبران مرتجع سعودی و اکثر کشور های دیگر عربی و حتی ترکیه و مصر بقاشان بدلیل وابستگی به نظام امپریالیستی به بقای اسرائیل گره خورده است. 

برگرفته از سایت مجله هفته
بمناسبت روز نکبت
همان‌طور که مقام معظم انقلاب اسلامی ایران در هفته گذشته به مناسبت روز قدس فرمودند: امروز قدرت مقاومت صدها برابر شده و جوان فلسطینی که روزی با سنگ از خود دفاع می‌کرد، امروز با موشک نقطه‌زن پاسخ می‌دهد. موازنه به نفع فلسطین به شدت تغیییر کرده است.

کودک کشی، بخش جدا ناپذیر از ماهیت فاشیستی
امپریالیسم در افغانستان و فلسطین است.

مسیر اتحاد مردم افغانستان با محور مقاومت را تسهیل کرده. امروز صداهایی از درون افغانستان عزیز برای پیوستن به محور مقاومت شنیده میشود که بزودی به فریادی بلند و متحد بدل خواهد شد.

صدام بطور علنی در خدمت دشمنان ایران قرار میگیرد
رجوی پرده از چهره بر میدارد و در کنار دشمنان ایران قرار میگیرد
بخش سوم
"مجاهدین خلق" و "مجاهدین انقلاب اسلامی" حد اقل در دو انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی که منجر به شهادت دکتر بهشتی و بیش از 90 تن از انقلابیون طرفدار آیت الله خمینی شد و دفتر نخست وزیری که منجر به شهادت رجایی و باهنر گردید اتحاد عمل و هماهنگی کامل داشتند.

 نقدی بر دیدگاه ها و محافل منتسب به چپ به بهانه امضائ سند راهبردی 25 ساله ایران و چین

نویسنده: مرتضی محسنی
برگرفته از مجله هفته

یادداشت:
"پیک خاور" بر اساس تحلیل از اوضاع جهانی، منطقه و ایران معتقد است که "تفاهم نامه راهبردی 25 ساله بین ایران و چین" در راستای مبارزات ضد امپریالیستی و دموکراتیک مردم ایران است. ما تحلیل خود را بطور جامع در مورد این تفاهم نامه مهم آغاز کردیم و در آینده ادامه خواهیم داد. ما مقاله رفیق گرامی مرتضی محسنی را در راستای مواضع خودمان در مورد این تفاهم نامه میدانیم و مطالعه آنرا به تمام رفقا و نیروهای ملی مصرانه توصیه میکنیم.
م. محمد
دانلود پی دی اف مقاله کژفهمی یا مغالطه

Ayatollah KhomeiniKianory


بخش دوم

این تنها حزب توده ایران بود .... که خط انقلابی ضد امپریالیستی و عدالتخواهانه امام خمینی را شناسایی كرد  و واژه "خط امام" را برای مستثنی کردن، برجسته نمودن و معیار قرار دادن  "جهتِ انقلاب"  به جامعه معرفی کرد.

“۰۰۰۰نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند”

  ولی فقیه ادعائی  نامه مردم کیست؟  

" نامه مردم" تارک مبارک خود را با شعار «طرد رژیم ولایت فقیه» هم استراتژی و هم تاکتیک زینت بخشیده است. در ادبیات نامه مردم عبارات "رژیم آخوندی"، "حکومت ملایان"، "جبهه متحد ضد دیکتاتوری" وعباراتی ازین دست موج میزند.

موضوع : ما کادر رهبری  غاصب "حزب توده ایران" را به اپورتونیسم و ارتداد متهم میکنیم.

رفقای گرامی
ما گروهی از اعضائ سابق و هواداران حزب توده ایران هستیم که عمیقا معتقدیم گزارش ر. کیانوری که مورد تایید قاطع احزاب برادر در لایپزیک قرار گرفت، پایه اساسی مصوبات پلنوم شانزدهم حزب در اسفند ماه 1357 و پلنوم هفدهم حزب در فروردین 1360 تحت رهبری رفیق نورالدین کیانوری گردید. اسناد این دو پلنوم انطباق خلاق مارکسیسم لنینیسم با شرایط مشخص ایران در آستانه و پس از پیروزی انقلاب کبیر اسلامی – ضد امپریالیستی ایران می باشد.

لازم به تاکید است که همزمان گزارشی از جانب گرایش بورژوا لیبرالی حزب به رهبری ایرج اسکندری ارائه شد که از جانب احزاب برادر قاطعانه مردود اعلام شد.
حزب توده ایران از سال 1357 تا اواخر سال 1361 با اجرای پیگیرانه سیاست های ضد امپریالیستی و عدالتخواهانه در اتحاد با طرفداران خط ضد امپربالیستی بنیان گذار جمهوری اسلامی خدمات گرانبهایی به تعمیق دست آوردهای انقلاب نمود. خدماتی که نمی توانست دشمنی کین توزانه  عمال و جاسوسان نفوذی بورژوازی را که در نهاد های تازه تاسیس شده در انقلاب شکوهنمد ایران خزیده بودند برانگیخته نکند. 
 ما بر این باوریم که ضربه به "حزب توده ایران" اولین تهاجم به نیروهای انقلابی نبود بلکه ارتجاع وابسته به امپریالیسم در ماسک انقلابی نمایی افراطی ابتدا با ترور و حذف فیزیکی مسئولین و مسلمانان انقلابی نظام نوین کارش را آغاز و سپس در یک روند چند ساله تا ۱۷۰۰۰ نفر از نیروهای مردمی در نهاد های بر آمده از انقلاب را از دم تیغ گذراند . این جنایات خونبار بوسیله بورژواری خزیده در ساختار قدرت و با کمک مستقیم جاسوسان امپریالیسم، همکاری سیا، موساد و رهبری "سازمان مجاهدین خلق" عملی گردید.
 ما بر این باوریم که تهاجم به سران انقلابی حاکمیت اسلامی و رهبری انقلابی حزب بخشی از تهاجم جهانی سرمایه داری امپریالیستی علیه کارگران و ملل تحت ستم جهان بوده است که در ایران هدفش شکست انقلاب ضد امپریالیستی و نابودی رهبران انقلابی مسلمان و مارکسیست لنینیست های حزب توده ایران بود.
متاسفانه باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که رهبری حزب توده ایران پس از این ضربه و تصفیه تدریجی مارکسیست لنینیست ها، بوسیله اپورتونیستها مصادره گردید و حزب توده ایران حتی قبل از تخریب و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بعنوان یک حزب مارکسیست لنینیست تخریب گردید.
 اپورتونیستهای خارج کشور نشین در غیاب رهبری مجرب و انقلابی حزب همان گزارش مردود شده (بورژوا - لیبرالی) ایرج اسکندری را راهنمای خود در پلنوم هجدهم  قرار دادند. این پلنوم نقطه آغاز چرخش براست از خط مشی ضدامپریالیستی پلنوم شانزدهم و هفدهم  حزب بود.
 تاریخ عملکرد سی هشت ساله این گروه فاسد بیانگر نفی کامل اصول مارکسیسم لنینیسم در مبارزه علیه امپریالیسم بعنوان تضاد عمده در انقلاب ملی دموکراتیک ایران است.
ما همچنین معتقدیم که لفاظی های شوینیستی اپورتونیستی بظاهر مارکسیستی این دار و دسته حربه ای است برای فریب هواداران حزب توده ایران. همچنین معتقدیم که مواضع در ظاهر ناسیونالسیتی و در باطن شوونیستی آنها تلاشی برای ایجاد تفرفه در میان نیرو های ضد امپریالیست در منطقه می باشد. 
آیت الله خامنه ای خود از اهداف اصلی در لیست ترور های امپریالیست بود که خوشبختانه جان سالم بدر بردند و دشمنان موفق نشدند. بعد ها بنیان گذار جمهوری اسلامی غیر مستقیم ایشان را کاندید ارزشمندی برای رهبری تصویر کردند. این انتخابی بود شایسته و از جمله دلایل اصلی بود که امپریالیست ها تا کنون نتوانستند کشتی انقلاب ایران را به گل بنشانند.
با تشدید تضاد با امپریالیسم و بالا گرفتن تنازعات طبقاتی در ادامه انقلاب شکوهمند ایران طی سی سال گذشته نیرو های انقلابی تحت رهبری ایشان توانستند جبهه قدرتمند محور مقاومت را نیزدر مقابل ماجراجویی های امپریالیستها و صهیونیسم  سازمان دهند.  این جبهه قدرتمند در خدمت بقای انقلاب، ملت و کشور ما نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. تمام نیرو های مترقی و کشور های ضد امپریالیست در سراسر جهان از آسیا تا آفریقا و آمریکای لاتین بار ها بوسیله رهبران خود بر این حقیقت صحه گذاشته اند.
 رهبر انقلابی ایران  همچنین تلاش دارد با برنامه دراز مدت و مدبرانه از دو قطبی شدن جامعه ایران پرهیز نماید و برای دگرگون کردن ساختار اقتصاد نئولیبرال با استفاده از راه غیر خشونت آمیز صبورانه کوشش میکند سرمایه داری نئولیبرال، بوروکرات و فاسد را به عقب نشینی وا دارد. ایشان با پشتیبانی و قدرتمند کردن سرمایه داری ملی و صنعتی تلاش میکنند نیروهای انقلابی قاطع علیه امپریالیست و اقتصاد نئولیبرالی را جایگزین نئولیبرال ها و مفسدین اقتصادی نماید.  
امروز ملت ایران و در راس آن سپاه قدس تحت رهبری ایشان پرچمدار مبارزه ضد امپریالیستی هستند و در این راه جان عزیز بهترین نیرو های خود را بخاطر مردم ایران، خلقهای تحت ستم منطقه و جهان فدا کرده اند.
ترور بزدلانه سردار قاسم سلیمانی ملقب به "چه گوارای خاورمیانه" طبق فرمان مستقیم رئیس جمهور فاسد و پلید  وقت آمریکا ناتوانی و عجز امپریالیسم را به خلقهای جهان نشان داد. پس از این جنایت جهان شاهد بزرگترین همایش تاریخ در بزرگداشت این قهرمان جان باخته گردید.
اتحاد با مترقی ترین نیروهای انقلابی منطقه همچون حشدالشعبی عراق، حزب الله لبنان، حماس،  رزمندگان یمنی و  دولت های مترقی چون سوریه، کوبا، ونزوئلا، جمهوری دمکراتیک خلق کره، چین، روسیه و .... و حمایت کامل از محور مقاومت همواره در راس سیاست خارجی رهبر انقلابی ایران قرار داشته است.
بگفته لنین،
 "انترناسیونالیسم واقعی یکی و فقط یکی است: تلاش فداکارانه برای کسترش جنبش انقلابی و پیکار انقلابی در کشور خویش و پشتیبانی از همین پیکار و از همین مشی در سراسر جهان"
رفقای گرامی، "اپورتونیسم حادثه نیست، گناه نیست، لغزش نیست، خیانت فرد اپورتونیست نیست، بلکه نتیجه یک عصر تاریخی است" لنین: (انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد)
اپورتونیسم با لفاظی های "مارکسیستی" قابل لاپوشانی نیست. عصر کنونی عصر مبارزه علیه امپریالیسم این بزرگترین دشمن بشریت می باشد. ظهور رهبرانی چون خروشچف، گارباچف و رهبران غاصب حزب توده ایران نتیجه اجتناب ناپذیر این عصرتاریخی است بی جهت نیست که لنین میگوید:
«مبارزه علیه امپریالیسم بدون مبارزه با رویزیئنیسم به پیروزی نخواهد رسید»
 عملکرد پراز فساد این رهبری مرتد دقیقاً "اتحاد دموکراتیک چنبش ضد امپریالیستی" خلق های ایران و خلقهای منطقه را هدف گرفته است.
علی رغم اشکار بودن اهداف استراتژیک  تهاجم امپریالیستی به منطقه و عیان بودن اهداف امپریالیسم در اشغال، تجزیه، قتل، غارت و کشتار، این رهبری مرتد عملکرد انقلابی رهبر جمهوری اسلامی  را  در دفاع  همه جانبه  و کمک به محرومین منطقه را "ماجراجویی" معرفی میکند. با مستبد خواندن آیت الله خامنه ای و خواست "طرد کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و تاسیس جبهه واحد ضد دیکتاتوری" (نقل قول از سایت انگلیسی نامه مردم تاریخ سیزده ژانویه 2021 )، این رهبری مرتد به جاده صاف کن امپریالیست و صهیونیست برای نابودی "جبهه ضد امپریالیستی منطقه" یعنی محور مقاومت مبدل شده است. آیا این همان اهداف امپریالیست و متحدینش در منطقه نیست؟ 
 «رویزیونیست ها بزرگترین انشعاب گران در جنبش کارگری می باشند...لنین»
این رهبری مرتد با استفاده از نام حزب توده ایران و مصادره تاریخ درخشان آن  نه تنها سبب انشعابات و تفرقه در جنبش کمونیستی ایران شده بلکه تلاش میکند احزاب برادر در افغانستان و سایر کشور ها را نیز فریب داده و افکار رویزیونیستی را در میان این احزاب ترویج دهد.
عملکرد این گروه فاسد تحت نام سرقت شده حزب طراز نوین طبقه کارگر توده ایران سبب شده که بسیار گروه هایی که سابقا خود را مارکسیست لنینیست  میدانستند ضمن انشعابات بی دلیل، پوچ و بی هدف که نتیجه ترک ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم است، زیر پرجم دروغین "دموکراسی و مبارزه علیه استبداد" با نا دیده گرفتن ارزشهای ضد امپریالیستی و برای نزدیک شدن و ابراز ارادت  به مراکز قدرت توطئه امپریالیستی از یکدیگر سبقت بگیرند.
تاریخ سی و هشت ساله گذشته نشان داده که این رهبری اصلاح پذیر نیست. این رهبری مرتد در نقطه مقابل مارکسیسم لنینیسم واقعی حرکت میکند. بگفته لنین "بیخردیست اگر امروز هم اپورتونیسم را یک پدیده داخلی بدانیم، هیچ وحدتی با اپورتونیسم نخواهد بود. چنین وحدتی به معنای تفرقه انداختن میان پرولتاریای بین المللی است"
ما بر اساس اعتقاد راسخ به همین سخن لنین و در راستای مبارزه با اپورتونیسم این حزب جعلی خود توده خوانده را بعنوان هسته اصلی اپورتونیسم جنبش کمونیستی ایران شناسایی و بعنوان پارازیت نفوذ ایدئولوژیک امپریالیسم در جنبش کمونیستی ایران  هدف حمله  قرار میدهیم.
رفقای گرامی، ما نه حزب هستیم و نه قصد ایجاد حزب را داریم. هدف اصلی ما مبارزه بی امان با اپورتونیسم فاسد است. ما معتقدیم با افشای  این اپورتونیسم،  قطعاً فضا برای نیروهای صدیق، توانمند، خردمند، و اگاه به اصول مارکسیسم لنینیسم هموار شده، شرایط برای ایجاد حزبی قوی و تشکیل جبهه واحد ملی فراهم خواهد شد. آنروز  ما هم بعنوان جزء کوچکی از جنبش انترناسیونال کمونیستی  به دریای اتحاد دمکراتیک ضد امپریالیستی جهانی، از محور مقاومت در خاور میانه  تا خاور دور، افریقا و امریکای لاتین خواهیم پیوست.
بر این اساس است که ما همچنان  بر انطباق اصول تحلیلی پلنوم های شانزدهم و هفدهم حزب توده ایران  به رهبری  رفیق کیانوری پای میفشاریم و آیت الله خامنه ای رهبر ایران و سپاه قدس را پرچمدار و مرکز ثقل مبارزه ضد امپریالیستی در منطقه و فرا منطقه دانسته ، حمایت از محور مقاومت و رهبری ان را وظیفه هر کمونیست واقعی میدانیم.  
"سخن خود را گفتم و روحم را خلاص کردم" (کارل مارکس- نقد برنامه گوتا)
"سرنوشت کسانی را که بخواهند هدایت میکند و کسانی را که نخواهند کشان کشان خواهد برد" لنین
پیک خاور- 20 مارس 2021
اول فروردین1400 خورشیدی

منوچهر صالحی لاهیجی - برگرفته از سایت مجله هفته

در ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در سایت «اخبار روز» متن مصاحبه‌‌ای با آقای محمد مالجو انتشار یافت.i سایت «اخبار روز» آقای مالجو را «اقتصاددان سرشناس» نامیده است. شاید کم‌آگاهی من باشد، اما تا کنون از آقای مالجو هیچ‌ تئوری اقتصادی که تکرار باورهای دیگران نباشد، نخوانده‌ام و نمی‌دانم کدام بررسی اقتصادی او از اقتصاد ایران و یا جهان سبب «سرشناس» گشتن ایشان شده است! دیگر آن که در این مصاحبه آقای مالجو به‌جای بررسی اقتصادی «قرارداد» و یا «تفاهم‌نامه» ایران و چین، ارزیابی سیاسی خود از این پروژه را عرضه کرده است که بدان خواهم پرداخت.

انچه مشخص است و توسط کارشناسان و متخصصین بطور ضمنی و در حاشیه گفته‌ میشود پایداری این ویروس و قطع امید از پایان آن است. این حقیقت لزوما بشریت را وادار میکند که نوعی همزیستی با این ویروس کشنده را ‌بیاموزد تا قادر باشد با حفظ خود شرایط زیستش را هم حفظ کند.

اما باید پذیرفت که در دنیای کرونایی اولین مرگ ثبت شده «بازار آزاد» است، به جهان کرونایی خوش آمدید.اما چرا؟


ایگناسیو رامونه - مترجم م البرزی
اینترنت مدرن، شبکه جهانی اطلاعات،
آنها از شبکه های اجتماعی به دفعات بی شماری علیه کوبا و نیز علیه انقلاب بولیواری در ونزویلا و دولت رییس جمهور نیکلاس مادورو استفاده کردند.

ر.خاوری

 رزمنده ای دلیر، فرماندهی ناموفق

رفیق خاوری رزمنده دلیری بود که تحت حضور فرماندهانی کم نظیر در تاریخ جنبش کمونیستی ایران که توانایی های حقیقی او را بدرستی شناسایی کرده بودند، بالنده  شد و تا سال ۶۱ یکی از کم حاشیه ترین، مطیع ترین و پرکارترین اعضای حزب طراز نوین طبقه کارگر ایران بود.

٦٠ سال پيش در چنين روزى ايالات متحده با تجهيز و تسليح ١٤٠٠ تن از كوبايى هاى فرارى به قصد سرنگونى دولت انقلابى كوبا به خاك اين كشور در خليج خوكها تجاوز كرد. اين يورش امپرياليستى ظرف٧٢ ساعت با مقاومت شجاعانه نيرو هاى انقلابى كاملا" در هم شكسته شد و ناكام ماند.
زنده و پاينده باد انقلاب كوبا! (28فروردین 1400)

اما آنچه در این لحظه هوشیاری توده ای ها را می طلبد، مورد دیگریست که قطعا برای رفقای دانشمند، ایدئولوگ و فرهیخته ای که در فکر نجات نام حزب توده ایران از ننگ اپورتونیسم و قرار دادن آن روی ریل درست مارکسیسم لنینیسم هستند، باید بسیار مهم باشد.

از مونوپل های کاخ نشین تا الیگارشی فرومایگان

بخش اول - تاملی بر نزدیک به یک سده نقش وابستگان به امپریالیسم در ایران.

با درود به خوانندکان پیک خاور و همه کسانی که اندیشه ما را پی می گیرند‫.‬

در پاسخ به سوال یکی از رفقا در مورد احساس شائبه درباره "تشکیل حزب" از بیانیه ما‫.‬

مقدمه:

چین پر جمعیت ترین کشور جهان با سرعت در حال رشد است و نقش آن در جهان از جمله در رابطه با ایران هر روز برجسته تر میشود و طبیعتاً تشخیص درست جایگاه آن پر اهمیت تر می گردد. به همین دلیل امضای "تفاهم نامه 25 ساله مشارکت جامع راهبردی بین ایران چین" به بحث های زیادی در ایران، منطقه و جهان دامن زده است.

 کوبا در مقابله با کووید-۱۹ تنها به تولید واکسن اکتفا نکرد، بلکه به تولید تجهیزات پزشکی و کسب استقلال تکنولوژیکی هم توجه کرد.

دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا مانع واردات تجهیزات پزشکی به کوبا شد و تحریم ها را شدت بخشید.

م البرزی

منبع: تله سور ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰

با پیش بینی صندوق بین المللی پول مبنی بر این كه ۶۰ درصد رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ در چین صورت خواهد گرفت، بهتر است ایالات متحده روابط خود را با این كشور اصلاح كند.

بهلول

پیشگفتار

 در 22 بهمن 1357 مردم ایران پس از نزد یک به یک قرن مبارزه علیه امپریالیسم و مستبدین وابسته بویژه دربار و از سرگذراندن دو کودتای خونین انگلیسی - آمریکایی موفق شدند تحت رهبری ایت الله خمینی به آرزوی دیرینه خود استقلال و آزادی دست یابند.

ایران، غرب آسیا و محور مقاومت خاورمیانه

 از زمانی که اشغال فلسطین توسط بورژوازی صهیونیستی اروپا در سازمان ملل متحد در ١٩۴٨ به رسمیت شناخته شد، مقاومت مردم فلسطین نیز در قالب تشکل ھای مختلف علیه اشغال شکل گرفت. از جمله مھمترین و شناخته شده ترین آنھا سازمان الفتح است که آن زمان زنده یاد یاسر عرفات رھبری آنرا به عھده داشت .

جنبش انقلابی مردم ایران که منجر به پیروزی شکوھمند انقلاب اسلامی در بھمن ١٣۵٧ شد، از ابتدا یکی از جدی ترین و صادق ترین حامیان انقلاب فلسطین بوده است. شعار آزادی فلسطین و رھایی آن از اشغال صھیونیسم از شعارھای اساسی انقلاب اسلامی ایران بوده  و تا کنون بطور تزلزل ناپذیری ادامه یافته است. با پیروزی انقلاب و سقوط شاه، امپریالیسم و رژیم اسرائیل، مهم ترین متحد خود را در منطقه از دست دادند.

Xi Jinping

 بررسی اولیه ای از  انقلاب کبیر چین

 تعیین جایگاه  چین بعنوان پر جمعیت ترین کشور در حال توسعه جهان، برای همه نیرو های سیاسی و دول جهان مهم است و هر روز مهمتر می شود. اما برای ما مارکسیست لنینیست ها اهمیت دو چندان دارد زیرا حزب کمونیست چین افکار هدایت کننده خود را مارکسیسم لنیست و اندیشه مائو تسه دون (انطباق خلاق مارکسیست لنینیست با شرایط مشخص چین) میداند. با توجه به اینکه در آینده در باره چین و حزب کمونیست چین بیشتر خواهیم نوشت، به بررسی اجمالی مراحل تاریخی انقلاب چین تا کنون اکتفا خواهد شد.

خوانندگان گرامی

نگارش مطالب در گروه "پیک خاور" بر اساس پیوند وحدت جمعی و آزادی فردی خواهد بود.ما خود را پیرو راه حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران بویژه در آستانه انقلاب و پس از انقلاب تا اواخر سال 1361 میدانیم. بنابراین ما پیرو سوسیالیسم علمی هستیم، از جبهه ضد امپریالیستی در منطقه (محور مقاومت) و از تمام کشور ها و جنبش های اجتماعی که در مقابل هژمونی طلبی و زورگویی امپریالیست ها مبارزه و مقاومت میکنند قاطعانه دفاع میکنیم. ما در داخل ایران در برخورد به حاکمیت بر آمده از انقلاب مصرانه خواهان سرکوب جاسوسان و نفوذی های دشمن و طرد گرایش نئولیبرالی که سالیان دراز است پروژه براندازی انقلاب اسلامی- ضد امپریالیستی را از درون پیش برده اند هستیم. ما همچنین  رهبر انقلاب و سپاه قدس را در راس مبارزه ضد امپریالیستی و عدالت خواهی در منطقه میدانیم و درحالیکه قاطعانه و بدون لکنت از آنها دفاع میکنیم و