پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

فریب امریکایی 
ساعت شش بعد از ظهر بود ، بلندگوهای عظیم بفاصله دو متری از دیوار برلین روی سکویی بالاتر از دیوار  به تقویت کننده ها وصل میشد .
این سکو همتراز و با همان فاصله از دیوار  بود که جان اف کندی چند سال قبل از روی ان سخنرانی کرده بود و کمونیستها را عقب افتاده و غاصبان بخشی از المان عنوان کرده بود ، انهم بدون کوچکترین اشاره ای به جنایات امریکا در ویتنام
امریکاییان بدرستی فهمیده بودند که با حذف فیزیکی استالین در جمهوری  دمکراتیک المان و اتحاد شوروی انچه  رو به توسعه بود لمپنیزم بود .
این همان شبه طبقه ای بود که غرب بشدت روی ان حساب باز کرده بود .
ساعاتی بعد در پناه نورافکنها الویس پریسلی با اهنگهای هیجان انگیزی که محصول راکـ اند رول بود جوانان تهی مانده از تعلیم و گوش چسبانده به رادیو برای اشنایی با موسیقی مبتذل غرب را به کنار دیوار کشاند .
نتیجه غیر قابل انتظار این کنسرت کنار دیواری انچنان موفقیت امیز بود که بعد از ان ده ها و ده ها بار توسط گروه تای مختلف از رولینگ استون تا پینک فلوید را شامل شد .
اگر چه راجر واترز  با اجرا دیوار در کنار دیوار تخریب شده نقش موثری در تخریب دیوار مغز جوانان داشت ولی بعد ها ابراز پشیمانی کرد ، ولی چه سود ، به باور من دیوید گیلمور که برای پول میخواند بمراتب شرافتمند تر از راجر واترز بود که باید بار سنگین فقر عمومی اینده مردم المان دمکراتیک و فقرای جنهوریهای فروپاشیده  اتحاد شوروی را بر دوش بکشد .
اما موضوع به اینجا ختم نشد .
با بقدرت رسیدن قهرمان اپورتونیستهای فلکزده حزب ، گارباچف این ملعون تاریخ  اجازه داد کتیفترین و دست راستی ترین گروه های موسیقی جنون برانگیز راک و هوی متال در شهر قهرمان لنینگراد کنسرت اجرا کنند.
اهنگـ "نسیم تغییر" توسط یک گروه فاسد زیر بنای فکری زهر الود پروسترویکا را در مغز جوانان شوروی میریخت و انها در اوج هیجان با ان همنوا بودند ...
اکنون نوبت به ریگان رسیده بود .او با تهدید "جنگ ستارگان "میدان را برای اپورتونیستها باز کرد ..
باید هالو میبودیم که بپذیریم گا گ ب  نتوانسته بود دروغ بزرگ این هنر پیشه دست سوم را در پروژه غیر قابل امکان جنگ ستارگان را گزارش نکند ،ولی وظیفه گا گ ب این نبود . انها تنها وظیفه داشتند طبق دستور ، تنها مخالفان حزب را شناسایی و دستگیر کنند و البته در انزمان کمبود وقت هم داشتند ، چرا که بشدت  مشغول زدو بند برای "غارت بزرگ" بودند .
باید نادان باشیم که بپذیریم  اهداف فروپاشی اتحاد شوروی  از چشم حزبیها دور مانده باشد. 
باید احمق باشیم که باور کنیم ارتش سرخ نمیدانست امپریالیسم تا کادر رهبری نیز نفوذ کرده باید از عقل فاصله گرفته باشیم تا بفهمیم روسای جمهوریهای شوروی یکشبه خوابنما و فاسد شدند .
اما  اینبار ریگان بود که روی سکو رفت و فریاد زد .
« اقای گارباچف ، این دیوار  را خراب کنید »
همانگونه که امروز غرب یکپارچه فریاد میزند ..
«جناب خامنه ای این حجاب اجباری را بردارید»
و اگر موضوع در بلوک شرق تنها تخریب دیوار بود ،
در ایران هم تنها رفع حجاب خواهد بود .
اینگونه بود که در المان دمکراتیک بعد از تخریب دیوار و شرکت در کنسرت پر هیجان  و تاثیر الکل و ماریجوانای توزیع شده  توسط غربیها و بالا و پایین پریدن تحت نام رقص لمپن پرولتاریای المان شرقی را خوابی خوشایند در بر گرفت ..
تنها صبح بوقت روشنی بود که خواب و خماری از سر ساکنان جمهوریهای شوروی و بلوکـ شرق پرید و انگاه بود که  متوجه شدند که به نان شب محتاجند و دیگر دولتی نیست که نانشان دهد .
اینگونه بود که جوانان تهی مغز این جمهوریها  دانستند که نمیشود 
« هم خر امریکا بود و هم خرمای عدالت را خورد »
و اینگونه بود که تیتو وچائوشسکو و همسر انقلابیش  قربانی مطامع بورژوازی خزیده در احزاب  جمهوریهای شوروی شدند ...
از اینروست که من مطمئنم مسئله غرب با  ایران ابدا حجاب نیست بلکه هدف قطع همان 
«عدالت در توزیع نان و کار و داشتن استقلال است» و این پیروزی برای غرب محقق نمیشود مگر با حمایت کامل جامعه لمپن میانشهری و شمال شهری 
نعیم صفایی