پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

نباید اجازه داد اصول و خلاقیت مارکسیست لنینیسم بعنوان یک تئوری علمی و داینامیک در اثر اشتباهات امپریستی و دگماتیستی ضربه بخورد، ما شرکت در این بحث ها و دفاع علمی از م. ل را نیز بخشی از وظایف خود میدانیم و برای وحدت مجدد کمونیست ها مصرانه میکوشیم. 
رفقا و دوستان گرامی

1- همانطور که قبلاً اعلان کردیم پیک خاور هیچگاه خود را یک گروه حزبی یا حتی هسته حزبی نمیداند. جمع ما در اساسی ترین خطوط در باره اوضاع جهان، منطقه و ایران هم نظر هست و مطالبی که از طرف رفقای پیک خاور نوشته میشود، خارج از چارچوب های مورد توافق جمع نیست. مواضع اساسی ما، مانند مرحله انقلاب ایران، موضع ما  نسبت به جمهوری اسلامی ایران بویژه تحت رهبری آیتالله خامنه ای، تضاد عمده بین امپریالیسم آمریکا با خلق های تحت ستم (خنوب)، دفاع از محور مقاومت در منطقه و دفاع قاطع از خلق فلسطین مواضعی نیستند که هر لحظه، امروز یا فردا تغییر اساسی کنند. به همین دلیل ما کماکان در اساسی ترین نکات با "مصوبات کنگره شانزده و هفدهم حزب موافق هستیم وکوشش میکنیم آنرا به شرایط مشخص جامعه انطباق دهيم."
اما باید بپذیریم هم در ایران و منطقه، هم در جهان با وجود ثبات نسبی در اساسی ترین تضاد ها، در صد و بویژه چهل سال گذشته تغيیرات بزرگی نیز رخ داده است. بهمین دلیل ما تشویق میکنیم که رفقا در درون "پیک خاور" در چارچوب این مواضع اساسی دیدگاه های خود را در باره این تغییرات کوچگ و بزرگ و ظهور پدیده های جدید به هیت تحریریه بفرستند و ما بدون کوچکیرین ويرايش یا اصلاحی مطلب را عیناً در پیک خاور منتشر خواهیم کرد و نویسنده مقاله باید مسئولیت نوشته خود را بعهده بگیرد. همچنین
هئیت تحریریه ستونی را به نامه های رسیده اختصاص داده که اکنون نقد ها به مقالات پیک خاور را نیز در آن ستون بدون ادیت یا تغییری منتشر خواهیم کرد. تنها معیار ما در انتشار نقد ها حفظ ادبیات رفیقانه بدون برچسب و تهمت زنی به دیگران و پیک خاور است. به همین دلیل هیئت تحریریه در صورت مشاهده این سبک کار ها مقاله را منتشر نخواهد کرد. همه رفقا و دوستان را تشویق میکنیم که ما را از نقد های موشکافانه خود محروم نکنند.
2- هنوز سئولات بزرگی روی دست پیشگامان سوسیالیسم علمی باقی مانده که باید در جهت پاسخ متحد نه فردی کوشش شود . باید هم خلاقیت های فردی رفقا و دوستان در تبیین این تغییرات شکوفا شود و هم نظرات محققین حرفه ای جمع آوری شود. اشاره به برخی از این تغییرات بزرگ، خالی از بهره نخواهد بود:  انقلاب اسلانمی ایران و تاثیرات آن در منطقه و جهان. موضع قطعی ماست که تخریب و عقبگرد سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی بمعنی شکست سوسیالیسم نیست، ولی احتیاج داریم که تحلیل درستی از علل این عقبگرد تاريخى داشته باشیم. هم اکنون بعد از چهل سال هنوز مارکسیست لنینیست ها به یک نظر مشترک در باره علل عقب کرد سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و شرق اروپا نرسیده اند. اختلاف نظرات در مورد تحلیل از ماهیت جمهوری توده ای چین و حزب کمونیست چین نمونه دیگر است. آیا حزب کمونیست چین آنطور که ادعا میکند مارکسیست لنینیست است؟ سوسیالیسم با ویژه گی چین چه مقوله ایست؟ آیا چین یک کشور امپریالیستی یا سوسیال امپریالیستی است؟ دوران امپریالیسم نیز با وجود ثبات نسبی در اساسی ترین تضاد ها بویژه تضاد عمده در بیش از صد سال گذشته، تغيیرات زیادی کرده که تبیین آنها بسیار ضروری است. بویژه مهم است که جایگاه کنونی سرمایه داری امپریالیستی و روند فروپاشی تاریخی و چگونگی اضمحلال امپریالیسم بررسی شود.
بررسی تمام این موارد به این جهت مهم است که در سرنوشت کشور ما و آینده بشریت تاثیر خواهند داشت. بویژه ارزیابی جمهوری اسلامی ایران از این موارد، می تواند در آینده کشور ما تاثیرات مثبت یا منفی داشت باشد. یک نمونه بسیار جالب در ایران موضع ما در مورد "اسرائیل" است که در بین اکثر کشور های جهان منحصر بفرد است. دیگر کشور های جهان به راه حل دو کشور معتقدند، در حالیکه ما به یک کشور فلسطینی که تمام ادیان در کنار هم همزیستی کنند، معتقد هستیم. برخی حتی معتقدند که موضع گیری جمهوری اسلامی ایران در باره چگونگی حل مسئله فلسطین، منشاء بحران در خاور میانه است.
3- "پیک خاور" کوشش میکند در درجه اول اوضاع ایران را در حد توان خود مرتباً دنبال کند زیرا وظیفه اصلی ماست. در این حال ما معتقد هستیم طبقه کارگر ایران با چرخش رهبری حزب به راست فاقد یک حزب هدایت کننده است. فوت استالین و ظهور خروشچف و عکس العمل چپ روانه "مائوئیستی" و "خوحه ایستی" اولین ضربه را به وحدت حزب توده ایران زد، ولی ضربه اساسی تر به وحدت حزب در زمانی اتفاق افتاد که سرکوب و اعدام رهبران حزب در ایران، با بروز رویزیونیسم و فروپاشی اتحاد حماهیر شوروی در هم آمیخت. به اصول مارکسیسم لنینیسم بویژه به خلاقیت این تئوری علمی ضربات بزرگی خورد و بخش زیادی از هواداران روشنفکر مارکسیست، سوسیال دموکرات شدند "سازمان فدائیان خلق- اکثریت"، یا در حرف خود را مارکسیست لنینیست میدانند ولی و در عمل سوسیال دموکرات شده اند مثل رهبری کنونی (ح. ت. ا) و برخی دیگر بر مواضع دگماتیستی گذشته خود پافشاری میکنند و کم و بیش به ایفای همان نقش گذشته که در انشعاب و پراکندگی در حزب توده ایران موثر بوده، ادامه میدهند.
اگرچه واقعییت است که بسیاری از نحله های فکری که از حزب جدا شدند، در راه اهدافشان فداکاری کردند و شهید دادند، ولی هرگز نتوانستند که به ستاد رهبری کننده طبقه کارگر ایران تبدیل شوند.
نباید اجازه داد به خلاقیت مارکسیست لنینیسم بعنوان یک تئوری علمی و داینامیک در اثر اشتباهات امپریستی و دگماتیستی ضربه بخورد، ما شرکت در این بحث ها و دفاع علمی از م. ل را نیز بخشی از وظایف خود میدانیم و برای وحدت مجدد کمونیست ها مصرانه میکوشیم.
پیک خاور با توجه به سه بند بالا کوشش میکند بحث ها را آغاز کند:
صدمین سال تاسیس حزب کمونیست چین از نظر ما دارای اهمیت تاریخساز است. جایگاه جمهوری توده ای چین و ملت بزرگ چین در سرنوشت جهان بی بدیل است. ما در ماه های آیتنده مقالاتی در باره چین، از خودمان بویژه صاحبنظران و متخصصین منتشر خواهیم کرد. ایده ال ما این است که مارکسیست لنینیست های ایرانی به شناخت و درک مشترکی در باره  جمهوری توده ای چین دست یابند.
با سپاس
هیئت تحریریه "پیک خاور"

مرداد 1400