پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

انچه ما بعنوان بیننده  این پیام تصویری شاهد بودیم  پیروزی  وجدان انقلابی  بر مماشات  سی و اندی ساله با نیروهایی بود که پر سابقه ترین و درخشانترین تاریخ یک حزب توده ای طراز نوین را غارت کرده بودند .
عاقبت ارمان و ایمان بر شرایط سخت پیروز شد و "منتقد"  شجاعانه مسیر درست تاریخ را با پایداری بر اصول مارکسیسم لنینیسم رسما اعلام کرد و به روشنی بین عقیده خود که متکی بر اعلام شرافتمندانه پایبندی به پلنوم شانزدهم و هفدهم ح .زب طراز نوین توده است را با اپورتونیسم فاسد منحط خطی روشن و واضح کشید
گامی بلند بسوی حقیقت
«شکی نیست که هنگام توفان کشتی حزب ما را  مخاطرات بیشماری تهدید میکند تا هنگام دریانوردی ارام .
در دوران ترقی لیبرال که دران استثمار کنندگان با تانی دردناکی  خون طبقه کارگر را میمکند، شکی نیست که وظایف دیکتاتوری انقلابی دمکراتیک هزاران بار از وظایف «اپوزیسیون افراطی »و تنها یک مبارزه پارلمانی دشوارتر و معضل تر است .
ولی کسانی که که در این لحظه انقلابی استعداد این را دارند که اگاهانه برای دریانوردی ارام و راه "اپوزیسیون" بدون خطر رجحان قایل شوند ، همان به که خود را موقتا  از مبارزات سوسیال دمکراتیک کنار بکشند و منتظر پایان انقلاب  بمانند .»
"لنین"..
انچه ما بعنوان بیننده  این پیام تصویری شاهد بودیم  پیروزی  وجدان انقلابی  بر مماشات  سی و اندی ساله با نیروهایی بود که پر سابقه ترین و درخشانترین تاریخ یک حزب توده ای طراز نوین را غارت کرده بودند .
عاقبت ارمان و ایمان بر شرایط سخت پیروز شد و "منتقد"  شجاعانه مسیر درست تاریخ را با پایداری بر اصول مارکسیسم لنینیسم رسما اعلام کرد و به روشنی بین عقیده خود که متکی بر اعلام شرافتمندانه پایبندی به پلنوم شانزدهم و هفدهم حزب طراز نوین توده است را با اپورتونیسم فاسد منحط خطی روشن و واضح کشید .
عملکرد پر فساد این اپورتونیستهای وابسته به تاریکخانه های امنیتی غرب اثبات دقیق نظر لنین در پروسه نفوذ بورژوازی منحط در حزب 
طبقه کارگر و تلاش برای ایجاد تفرقه و تولید نفرت  در بین گروه ها و نیروهای حقیقی طرفدار پرولتاریا است ..
کافیست  به خاطرات رفقای مهاجر به اتحاد شوروی توسط  شیوا فرهمند که یاداوری شده نگاهی داشته باشیم ..
اما انچه ممکن است ما را از مسیر شناخت منحرف کند این واقعیت خطرناک است که اجازه دهیم تمامی این انحرافات به حساب رفیقی گذاشته شود که امروز بین ما نیست و توان دفاع از خود را نیز ندارد .
اگر چه باور داریم که بسیاری از مشکلات ناشی از عملکرد نادرست رفیق خاوری بوده ولی ریختن همه جرایم به حساب او میتواند دست پلید امثال صفری و لاهرودی را شسته خطایی بر خطا های ما  بیفزاید ..
به باور ما امروز این رفیق  گامی بلند بسوی اینده برداشته . اگر " راه توده " که نزدیکی بسیاری به منتقد گرامی ما دارد هم بر همین عقیده باشد که امیدواریم چنین باشد  "راه توده"  میتواند با تحلیل دقیق و درست از شرایط عینی و تطبیق خلاقانه اصول مارکسیسم  لنینیسم با شرایط امروز جهان  سبب اتحاد مجدد نیروهایی شود که این خود توده خوانده ها طی سالها تلاش انها را متفرق کرده و به جزیره هایی بی ثبات تبدیل نموده اند ..
در مورد پاسخگویی ،طبیعیست که نماینده راه توده نباید انتظار پاسخ منطقی  یا حد اقل پاسخی قابل درک از   اپورتونیسم داشته باشد . انها اگر چه فاقد دانش ایدئولوژیک هستند ولی در مبهم گویی و فریب خلق ید طولایی دارند .
«هنگامی که از مبارزه با اپورتونیسم صحبت می شود هرگز نباید خصوصیات مشخصه تمام اپورتونیسم معاصر یعنی عدم صراحت و ابهام و جنبه غیرقابل درک آن را در کلیه رشته ها فراموش کرد. اپورتونیست بنابر ماهیت خود همیشه از طرح صریح و قطعی مسئله احتراز می جوید و همیشه در جستجوی نقطه منتجه قوا است و مثل مار بین نظریاتی که ناسخ دیگریست می پیچد و می کوشد هم با این و هم با آن دیگری موافق باشد و اختلاف نظرهای خود را به اصلاحات جزئی و ابراز شک و تردید و تمایلات خیرخواهانه و بی زیان و قس علی هذا منجر سازد.»
"لنین" 
اما به باور ما این سراغاز نیک ، اغاز راهی دشوار در مبارزه اخرین  است  که اتحاد همه نیروهای با ایمان و مبارز را میطلبد  
مبارزه با اپورتونیسم همواره بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه کمونیستها با امپریالیسم عنوان شده و ضمن اینکه  نبردی  اجتناب ناپذیر است ،خود عامل اتحاد و همبستگی بیشتر صفوف مبارزان ضد امپریالیسم خواهد شد .
اپورتونیسم عارضه یک بیماری نیست تا بتوان با تمحیداتی از ان پیشگیری کرد .
اپورتونیسم حضور یک  دشمن  طبقاتی  درمیان صفوف انقلابیون است که بسرعت قابل شناسایی و طرد است ..
تنها با مماشات و چشم پوشی های رایج است که رویزیونیستهای خائن میتوانند در کنج احزاب و گروه های انقلابی  لانه کرده جنبش را به انحراف بکشانند ..
«رویزیونیسم منافع اساسی پرولتاریا را برای سور و سات رساندن به نیازهای بورژوازی قربانی می کند
پیروزی تئوریک مارکسیسم دشمنان آن را وادار
می کند که خود را به لباس مارکسیستها درآورند.
امروز رویزیونیسم یا «تجدید نظر» در مارکسیسم یکی از عمده ترین، اگر نگوییم تنها تبلورات نفوذ بورژوازی در پرولتاریا و فاسد کردن پرولتاریا توسط بورژوازی می باشد. بدین دلیل است که ادوارد برنشتین(بخوان نامه مردمیها)، رهبر اپورتونیست، چنین شهرت رسوائی در سطح جهانی به دست آورده است...لنین

بهلول