پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

با اندوه فراوان به اطلاع میرسانیم که رفیق نعیم صفایی ازبنیانگزاران و نویسندگان پر کار این وبسایت پس از یک دوره طولانی تحمل بیماری سرطان بدرود حیات گفتند.. فقدان این نویسنده و فعال ضد امپریالیست باری سترگ بر دوش رفقایش در ادامه راه امید بخش او خواهد گذاشت.
نعیم رفیقی والا، میهن پرستی بی همتا، و رزمنده خستگی ناپذیرضد امپریالیستی عدالت اجتماعی در سنگر زحمتکشان بود. او از معدود کمونیستهای ایرانی زمان حاضربود که لنینیسم را در تطبیق خلاق با شرایط بغرنج انقلاب ایران، منطقه و جبهه جهانی ضد امپریالیستی بکاربرد، بهمین دلیل از انقلاب اسلامی ایران ،‌راه ضد امپریالیستی آیتالله خامنه ای و محور مقاومت ظفرنمون خاورمیانه شجاعانه دفاع کرد و درین راه بس تهمتهای ناروا و زخم زبانهای دردآور را به جان خرید.   او در حالیکه شدیدا درد میکشید و پس از یک دوران طولانی و پر رنج بیماری اما تا آخرین دم در راه آرمان های والا و انسانی از تلاش باز نایستاد.

دردوران سیاه رجاله گری و وادادگی جریانهای چپ ایرانی نعیم پرچم رزم ارانی ها را برافراشته نگاه داشت و از افشای اپورتونیسم نفرت انگیزغاصبین لندن نشین حزب توده ایران دست برنداشت و برادامه مواضع اصولی بلنوم ۱۶ و ۱۷ حزب و راه و رسم شرافتمندانه رفیق کیانوری پای فشرد.PHOTO-2024-01-11-15-31-40.jpg
او نویسنده ای بغایت توانا و رمنده ای پر شوردر سنگر پرولتاریا بود که خود از طبقه کارگر و فرزند مردم قهرمان بختیاری بود. رفیق به راحتی با توده های محروم ارتباط میگرفت و اثرمطلوبی بر مردم مذهبی میهن دوست داشت. نقش مردمی و مثبت تشیع و چهره های برجسته جنبش های شیعی را دربرانگیختن نهضت های ظلم ستیز، عدالتخواهانه و ضد استعماری خاور میانه و ایران را میستود و به نقش برجسته مبارزه طلبی تشیع علوی در بسیج محرومان بخوبی واقف بود. مقالات ادبیانه او در وبسایت پیک خاور ،‌درک عمیقش از مارکسیسم لنینیسم توام با میهن پرستی کم نظیرش اورا به فرهیخته ای بدل ساخته بود که روشنفکران چپ نما از درکش عاجز ماندند به ناچار به اتهام روی آوردند.
. .. اما رزم روشنگرانه و خستگی ناپذیر رفیق ثمر بخشید و ما آگاهی برخی نحله های جدا شده از حزب توده لندن را مشاهده میکنیم که سرانجام ازانجماد در سالهای ۶۰ رهائی یافته و در راه درک لنینی از تداوم و پیشروی انقلاب ۵۷ جهت گرفته ،‌استقلال و تاثیر خجسته جبهه انقلاب اسلامی ایران بر گسترش جهان چند قطبی را تایید میکنند.
درگذشت رفیق صفائی را به همسر و فرزندان و همرزمان این رفیق تسلیت میگوئیم باشد که بر ادامه راه رفیق پای بفشاریم...