پیوندهای اجتماعی

نامه ها و یادداشتهای رسیده

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

  مقدمه 

ما نه حزب هستیم و نه قصد ایجاد حزب را داریم. هدف ما نخست مبارزه بی امان با اپورتونیسم فاسد و تلاش برای اتحاد است. ما معتقدیم با افشای این اپورتونیسم،  قطعا فضا برای نیروهای صدیق، توانمند، خردمند و اگاه به اصول مارکسیسم لنینیسم هموار شده، شرایط برای ایجاد حزبی قوی و تشکیل جبهه واحد ملی فراهم خواهد شد. آنروز  ما هم بعنوان جزء کوچکی از جنبش انترناسیونال کمونیستی  به دریای اتحاد دمکراتیک ضد امپریالیستی جهانی، از محور مقاومت در خاور میانه  تا خاور دور، افریقا و امریکای لاتین خواهیم پیوست.

ما جهان بینی مارکسیسم لنینیسم را افکار هدایت کننده گروه میدانیم. ما مصرانه کوشش میکنیم در کنار و کمک دیگر مارکسیست لنینیست های واقعی با انطباق خلاق این جهان بینی با شرایط مشخص ایران، منطقه و جهان اوضاع را تحلیل کرده و وظایف خود را تعیین کنیم.

هدف مرکزی ما مبارزه برای تعمیق اهداف انقلاب بهمن 57 است. ما کماکان مصوبات پلنوم 16ام و 17ام حزب توده ایران را نقطه حرکت خود میدانیم و وظیفه خود میدانیم که با استفاده از اصول و متدولوژی بکار برده در مصوبات این دو پلنوم، شرایط مشخص کنونی جهان، خاورمیانه و ایران را تحلیل کنیم. 

بر این اساس ما معتقدیم که دوران ما دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم است و تضاد بین خلق های حهان با امپریالسیم به سرکردگی آمریکا تضاد عمده در این مرحله می باشد. لذا ما آشکارا اعلان میکنیم که مرحله انقلاب ایران ملی دموکراتیک است و وظیفه مرکزی ما مبارزه با امپریالیسم می باشد.

ما با الهام از این گفته لنین که "مبارزه با امپریالیسم بدون میارزه با اپورتونیسم و رویزیونیسم امکان پذیر نیست" معتقدیم که رهبری کنونی "حزب توده ایران" با زیر پا گذاشتن اصول علمی مارکسیست لنینیست، به اپورتونیسم و رویزیونیسم درغلطیده است و به این ترتیب "حزب توده ایران" تحت رهبری آنها ماهیت خود را بعنوان حزب طبقه کارگر از دست داده است. بهمین دلیل وظیفه مرکزی ما در عرصه مبارزه ایدئولوژیک با اپورتونیسم و رویزیونیسم مبارزه موثر و پیگیر با این رهبری می باشد.

ما عمیقا به این حقیقت اعتقاد داریم که حاکمیت بر آمده از انقلاب هیچ گاه از لحاظ طبقاتی یکدست نبوده است. از نگاه ما، نبرد «که بر که» همچنان و با شدتی بیش از گذشته بین هواداران تعمیق انقلاب به رهبری آیت الله خامنه ای از یک سو و نیروهای "ارتجاع" و "نئولیبرال" ونفوذی های دشمن ادامه دارد. لذا وظیفه ما در برخورد به حاکمیت به شرح زیر خلاصه می شود.

مبارزه برای دستگیری جاسوسان نفوذی، فاسدین و دزدان اقتصادی، طرد افکار نئولیبرالی از درون حاکمیت، دفاع قاطع از خط رهبری و دموکرات های انقلابی. هرگونه انتقاد از جناح دموکرات های انقلابی باید بتواند توازن نیرو را در حاکمیت و جامعه به نفع نیرو های هوادار تعمیق انقلاب تغییر دهد.

 ما همچنین معتقدیم که در این مرحله از انقلاب ایران نیرو های ملی بدون داشتن یک برنامه اقتصادی برای توسعه عدالتخواهانه و ملی در ایران، قادر به تعمیق و برگشت ناپذیر کردن انقلاب نخواهند بود.

وظایف یک ساله ما:

1- بررسی اوضاع جهان، خاورمیانه و ایران، تعین وظایف عملی، اساسنامه و ساختمان وبسایت باید آغاز شود.

2-  تبلیغ و ترویج دیدگاه های گروه در یک سال آینده بسیار مهم است. این وظیفه در درجه اول از طریق وبسایت حاصل خواهد شد.

رفقا تاکید کردند که در یک سال آینده بخشی از وبسایت به تبیین واژه های مارکسیستی اختصاص یابد.

رفقا تاکید کردند که ما باید مجدانه و آگاهانه بکوشیم تا حد امکان از ادبیات غیر کارگری پرهیز کنیم. ادبیات ما باید در خدمت کارگران و توده های زحمتکش باشد.

رفقا تاکید کردند بخشی از وبسایت در خدمت ارتباط فشرده ما با مردم قرار گیرد تا نظرات و انتقادات آنها در مورد مسائل مختلف جمع آوری شود و به پرسش های آنان در حد توان گروه پاسخ داده شود.  

وبسایت به ابزار مرکزی ما برای ترویج و تبلیغ خط مشی ما در فضای مجازی تبدیل خواهد شد. اعضاء گروه موظف هستند که  مطالب وبسایت را از هر طریقی بمیان توده ها ببرند.  لذا باید به مبارزه فردی پایان داد، مبارزه فردی بدلیل پراکندگی مارکسیست لنینیست ها در چهل سال گذشته به یک عادت تبدیل شده مبارزه با فرد گرایی در این مرحله برای انسجام ما امری ضروری است.

3- تهیه سند " سخنی با احزاب کمونیست و کارگری جهان" در مورد حاکمیت اپورتونیسم و رویزیونیسم بر رهبری حزب توده ایران، باید آغاز شود و پس از نگارش به تمام احزاب برادر فرستاده شود.

4- ما به اشکال پیشبرد مبارزه ضد امپریالیستی و ضد اپورتونیستی بر خورد مکانیکی و از پیش تعریف شده نمی کنیم، بلکه روند مبارزه مردم ما است که در آینده اشکال مبارزه را به ما نشان خواهد داد.

 5- کوشش برای عضو گیری و جلب رفقای بیشتر و وحدت گروه ها، محافل و هسته های مارکسیست لنینیست.

ما معتقدیم که اندک شمار رهبری «حزب توده ایران» درخارج کشور اکثر مارکسیست- لنینیست ها را از صفوف حزب تصفیه و طرد کرده است. کارگران و روشنفکران جوان با توجه به بحران سرمایه داری لیبرال در جهان و ایران بصورت پراکنده در حال مبارزه هستند. ما وظیفه خود میدانیم که برای پیوند با آنها و وحدت اصولی با آنها مجدانه بکوشیم.

6- ما از هم اکنون باید خود را در خدمت جبهه متحد ملی علیه امپریالیسم قرار دهیم و از  دیگر گروه های مارکسیست لنینیست بخواهیم که سکتاریسم را به بهانه های ایدئولوژیک  طرد کنند و این جبهه را تقویت کنند.

اساسنامه گروه

1- ما خود را نه یک حزب سیاسی بلکه جمعی از پیروان حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران می‌دانیم.

2- شیوه کار ما مبتنی بر مشی توده‌ای، تلفیق تئوری با پراتیک و انتقاد و انتقاد از خود است

3- اگرچه هدف دراز مدت ما چیره شدن بر پراکندگی میان مارکسیست- لنینیست‌ها است ولی عمیقا معتقدیم که چگونگی پیشبرد این وظیفه با تکامل مبارزه ضد امپریالیستی و طبقاتی در ایران تعیین خواهد شد. ما وظیفه داریم با تمام توان در این مبارزه شرکت کرده و بر اساس "تحلیل مشخص از اوضاع مشخص" در هر مرحله وظایف خود را معین کنیم.

معیار های عضو گیری:

1- قبول خط مشی سیاسی، اساسنام و کوشش مجدانه برای تحقق آنها

2- اجرای به موقع وظایف محوله از جانب گروه بهر عضو پس از مشورت و قبول مسئولیت.

3- جمع‌آوری کمک مالی برای پیشبرد وظایف عملی گروه.

5- تلاش برای پیوند فشرده با توده‌ها، بویژه طبقه کارگر در محل کار و زندگی خود.

تذکار:

مفاد مندرج در این اساسنامه به پشنهاد حدااقل یک سوم آعضاء در هرلحظه برای بررسی و تغییر مورد بحث شورای مرکزی قرار میگیرد.

مصوب آذر 1399